Komunikaty - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Komunikaty

OBWIESZCZENIE NR 5/2019 wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę- ul. Róży Wiatrów

Komunikaty | 11 stycznia 2019 11:22 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

OBWIESZCZENIE   NR 5/2019

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018.2204 ze zmian.)  oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych   do  oddania  w dzierżawę.

 

1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości niezabudowanej położonej w Giżycku przy ul. Róży Wiatrów wydzielonej z działki o nr geod. 680/70 o pow. 72m2. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 680/70, położona w obrębie 02 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00010752/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: urządzenia infrastruktury technicznej.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: ustalona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Giżycka nr 650/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. wynosi 100zł netto za korzystanie z 1m2 gruntu rocznie z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu nie mogłaby być niższa niż 100zł netto.

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: z góry do 31 marca każdego roku  za cały rok kalendarzowy lub w ratach kwartalnych płatnych w terminach: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada;

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas nieoznaczony rzecz wnioskodawcy;

 

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: część nieruchomości niezabudowanej położonej w Giżycku przy ul. Róży Wiatrów wydzielonej z działki o nr geod. 680/71 o pow. 70m2. Zastrzega się, że przedmiotem dzierżawy będzie grunt stanowiący część ww. działki, którego szczegółowa powierzchnia zostanie określona w umowie dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka ewidencyjna 680/71, położona w obrębie 02 Giżycko, posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00010752/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości: urządzenia infrastruktury technicznej.

Termin zagospodarowania: zgodnie z umową.

Stawka czynszu dzierżawy: ustalona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Giżycka nr 650/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. wynosi 100zł netto za korzystanie z 1m2 gruntu rocznie z zastrzeżeniem, że minimalna roczna opłata czynszu za dzierżawę terenu nie mogłaby być niższa niż 100zł netto.

Zasady aktualizacji opłaty: czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Terminy wnoszenia czynszu: z góry do 31 marca każdego roku  za cały rok kalendarzowy lub w ratach kwartalnych płatnych w terminach: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada;

Forma dzierżawy: dzierżawa na czas nieoznaczony rzecz wnioskodawcy;

 

 

Uwagi:

  1. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości można składać w terminie do dnia 05.02.2019 r.
  2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, po tym okresie, po wyeliminowaniu wniosków wynikających z punktu 1 nieruchomości zostaną  oddane w dzierżawę.
  3. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel.  87 732 41 11 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 11.01.2019 r.