Komunikaty - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, gmina Giżycko.

Komunikaty | 14 września 2018 15:00 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.).

 

Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa


że do Wójta Gminy Giżycko 13.09.2018r. wpłynął wniosek Pana Krzysztofa Skonieczka złożony w imieniu Pani Marioli Wojciechowskiej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Fuleda, obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko.

Trasa projektowanych sieci planowana jest w granicach działek o numerach geodezyjnych 4/2, 2/74, 2/60, 2/62, 2/63, 2/64, 2/65, 2/66, 2/67, 2/68, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/73, 2/35, 5/1 położonych w obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Giżycko.  

 

         Wymienione działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu
w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.