Komunikaty - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w obr. geod. Szczybały Giżyckie, gmina Giżycko.

Komunikaty | 14 września 2018 13:13 | Publikujący: Urząd Gminy Giżycko

 OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

 

 

Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa


         że do Wójta Gminy Giżycko 12.09.2018r. wpłynął wniosek Pani Anny Leszczyńskiej reprezentującej firmę Proton Projekt złożony w imieniu Gminy Giżycko w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii oświetlenia nn 0,4kV długości ok. 220m i 7 słupów oświetleniowych
w obrębie geodezyjnym Szczybały Giżyckie, gmina Giżycko.

Trasa planowanej sieci planowana jest w granicach działek o numerach geodezyjnych 12/10, 12/15, 12/17, 12/20, 12/22, 109/1.

 

         Wymienione działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.