Przetargi - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.: „Kontrolny pomiar 31 punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze miast: Mirsk, Wleń, Gryfów Śląski , Lubomierz i Lwówek Śląski”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

pn.: „Kontrolny pomiar 31 punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze miast: Mirsk, Wleń, Gryfów Śląski , Lubomierz i Lwówek Śląski”

 

Zamawiający:

Powiat Lwówecki

Adres do korespondencji: ul. Szpitalna nr 4, 59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 782 28 90

 

Zaprasza do złożenia pisemnej oferty w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Kontrolny pomiar 31 punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze miast: Mirsk, Wleń, Gryfów Śląski , Lubomierz i Lwówek Śląski”

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1.1      Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli w terenie polegającej na:

a)      sprawdzeniu sposobu i jakości stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy szczegółowej,

b)      sprawdzeniu poprawności współrzędnych poziomych i pionowych,

c)      sprawdzeniu wizury pomiędzy punktami osnowy,

d)     tabelarycznym zastawianiu wyników kontroli,

e)      sporządzeniu dokumentacji fotograficznej czynności z pkt a

f) sporządzeniu sprawozdania z prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011r., Nr 263, poz. 1572);

1.2 Kontroli podlega 31 punktów osnowy „Kontrolny pomiar 31 punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze miast: Mirsk, Wleń, Gryfów Śląski, Lubomierz i Lwówek Śląski” według wskazania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 2.      Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.

 3.      Kryteria oceny ofert: 100% cena

3.1      Cena całości zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3.2      Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował ceną brutto.

 4.      Termin i miejsce złożenia oferty:

4.1      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na „Kontrolny pomiar 31 punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze miast: Mirsk, Wleń, Gryfów Śląski , Lubomierz i Lwówek Śląski” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna nr 4, II piętro Sekretariat lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@powiatlwowecki.pl  w tytule wiadomości dopisać: Oferta na „Kontrolny pomiar 31 punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze miast: Mirsk, Wleń, Gryfów Śląski , Lubomierz i Lwówek Śląski”  w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku do godz. 15:30.

4.2      O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

4.3      Nie będą rozpatrywane oferty błędnie opisane, a także te które zostaną złożone albo wpłyną po w/w terminie.

4.4      Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 5.      Termin i miejsce otwarcia ofert:

5.1      Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 5 września 2018r. w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim.

5.2      O wynikach Oferenci zostaną poinformowani w terminie 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia zapytania.

 6.      Sposób przygotowania oferty:

6.1      Zaleca się złożenie oferty na załączonym wzorze – Formularz oferty.

6.2      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na  „Kontrolny pomiar 31 punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze miast: Mirsk, Wleń, Gryfów Śląski , Lubomierz i Lwówek Śląski” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna nr 4, II piętro Sekretariat lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@powiatlwowecki.pl  w tytule wiadomości dopisać : Oferta na „Kontrolny pomiar 31 punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze miast: Mirsk, Wleń, Gryfów Śląski , Lubomierz i Lwówek Śląski”  Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

6.3      Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.

 7.      Informacje dodatkowe:

7.1      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 8.      Dodatkowe informacje na temat niniejszego postępowania można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna nr 4, pokój 123) lub pod numerem telefonu 75 782 28 90, w godzinach 8.00-15.00.

9.      Załączniki:

9.1      Załącznik nr 1 (Oferta wykonawcy)

           9.2 Załącznik nr 2 (wzór umowy)

Załączniki