Przetargi - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Przetargi

Obwieszczenie nr 80/2018 - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej

Przetargi | 10 lipca 2018 13:58 | Publikujący: Urząd Miasta Giżycko

 

OBWIESZCZENIE NR 80/1/2018

 

 

 

Z uwagi na kolizję terminów przetargów, zmienia się pkt 1 Uwag Obwieszczenia nr 80/2018 w sprawie przetargu na dzierżawę części nieruchomości o pow. 50m2 położonej w Giżycku przy ul. Jeziornej wydzielonej z działki o nr geod. 528, w zakresie godziny przetargu,  
na następujący

 

Uwagi:

1.    Przetarg na dzierżawę w/w terenu odbędzie się w  dniu  25  lipca 2018  roku,  o    godzinie  14:00   w    budynku   Urzędu  Miejskiego  w Giżycku  w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.

                                      

 

Giżycko, dnia 17.07.2018 r.OBWIESZCZENIE NR 80/2018

Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony od 02.08.2018 r. do 30.09.2020 r.  nieruchomości położonej przy ul. Jeziornej w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 528 (obręb 1 miasta Giżycka): 

1. Część nieruchomości o pow. 50m2 położonej w Giżycku przy ul. Jeziornej wydzielonej z działki o nr geod. 528  opisanej w KW OL1G/00010699/4;

Przeznaczenie: dzierżawa terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej – dzierżawa pod mobilny punkt gastronomiczny, z zastrzeżeniem, że nie wyraża się zgody na prowadzenie sprzedaży alkoholu.

Wywoławcza stawka czynszu: 180,00 zł  /miesięcznie;

Wadium: 180,00zł;

Postąpienie minimalne: 10,00zł;

Wg ewidencji gruntów i budynków część działki o nr geod. 528 jest oznaczona następującym     symbolem użytków gruntowych Ps VI     

Termin I przetargu: 27.06.2018 r.      

 

Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Do obowiązków Dzierżawcy będzie należało uiszczanie podatku od nieruchomości.

W ramach umowy wyraża się zgodę na usytuowanie punktu gastronomii mobilnej.

Przygotowanie terenu w tym wszelkie podłączenia do infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu (energia, woda i kanalizacja) odbędą się na koszt dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i muszą być uzgodnione z Wydzierżawiającym. W ramach czynszu bez ponoszenia przez Dzierżawcę dodatkowych opłat przewiduje się zgodę na doprowadzenie mediów po gruncie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Giżycko oznaczonym nr ewid. działki 528.

Dzierżawca będzie zobowiązany do  uzyskania przewidzianych prawem uzgodnień i pozwoleń w tym przewidzianych prawem budowlanym. Na prowadzenie określonej działalności należy uzyskać wszelkie wymagane prawem pozwolenia.

 

Uwagi:

 1. Przetarg na dzierżawę w/w terenu odbędzie się w  dniu  25  lipca 2018  roku,   o    godzinie  10:00   w    budynku   Urzędu  Miejskiego  w Giżycku  w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.
 2. Osoby przystępujące   do  przetargu  winny   wpłacić   wadium  w  wysokości  podanej  
  w Obwieszczeniu do dnia 23 lipca 2018 r. (włącznie) w kasie Urzędu  Miejskiego  w Giżycku lub na konto PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem.
 4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
 5. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Zwrot wadium wpłaconego przelewem nastąpi na konto, z którego nastąpiła wpłata. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.
 6. Wpłata wylicytowanego czynszu dzierżawnego powiększonego o podatek VAT będzie się odbywała do ostatniego dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy, której data zawarcia zostanie wyznaczona  w okresie tygodnia od dnia przeprowadzonego przetargu.
 7. Czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie
  o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku, gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.
 8. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie  podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.
 10.  Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 10.07.2018 r.

Załączniki