Przetargi - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Przetargi

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w obrębie Wieliczki

Przetargi | 08 maja 2018 13:06 | Publikujący: Urząd Gminy w Wieliczkach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz.1490)

 WÓJT GMINY WIELICZKI

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Wieliczki  gm. Wieliczki

- działka oznaczona nr geod. 248/6 o pow. 1,8397 ha                    


Cena wywoławcza – 139 920,00 zł

Wadium – 14 000,00 zł

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%.

Postąpienie - nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00001610/7.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjnych w Wieliczkach uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wieliczki Nr XII/77/08 z dnia 19 marca 2008r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 66, poz. 1303 z dnia  25 kwietnia 2008r., oznaczona jest symbolami: P – tereny obiektów produkcyjnych.

Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się 15 czerwca 2018r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy  w Wieliczkach ul. Lipowa 53 (sala konferencyjna).

***

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Wieliczkach Bank Spółdzielczy Olecko o/Wieliczki 11 9339 0006 0020 0200 0260 0010. Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 11 czerwca 2018 roku nastąpiło uznanie konta Urzędu Gminy.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
-  dowodu wniesienia wadium,

-  w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Forma nabycia nieruchomości - na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo najpóźniej na dzień zawarcia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie również do opłacenia kosztów czynności notarialnych i opłat sądowych. Koszt ewentualnego wznowienia i okazania granic nieruchomości ponoszą nabywcy.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a     w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,

- w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu.

W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających                w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy przedłożyć zgodę małżonka na nabycie nieruchomości

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę nieruchomości w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej- wadium ulega przepadkowi. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wieliczkach ul. Lipowa 53 lub telefonicznie (0-87) 621-90-60, 621-90-64 .

Wieliczki, dnia 07 maja 2018r.