Komunikaty - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 16.04.2018 r. (GPiM.6733.9.2018.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Skablowanie linii SN Oborniki – Parkowo w m. Rożnowo/Jaracz od słupa z 02-R2409 do słupa nr 66/A13 odł. 02-683 gm. Oborniki i Rogoźno”

Komunikaty | 16 kwietnia 2018 17:32 | Publikujący: Urząd Miejski Rogoźno

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędnik :Renata Bukowska
Pokój : 19, tel. 785 009 406
Data : 16.04.2018 r.
Nasz znak: GPiM.6733.9.2018.BR

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1, art. ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) zawiadamiam przez podanie do publicznej wiadomości, że w dniu 21.03.2018 r. wpłynął wniosek pełnomocnika Inwestora, który został uzupełniony w dniu 11.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Skablowanie linii SN Oborniki – Parkowo w m. Rożnowo/Jaracz od słupa z 02-R2409 do słupa nr 66/A13 odł. 02-683 gm. Oborniki i Rogoźno”

na terenie działek o numerach 164, 167, 11824/6, 295/1, 296/1, 294, 475/2 obręb Jaracz i numerach 17, 10824/1 obręb Rożnowo

na rzecz

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

Informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z przebiegiem planowanej inwestycji w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul. Nowa 2, I piętro, pokój nr 19a w godzinach urzędowania.

 

Informacja: 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Przedmiotowa inwestycja lokalizowana będzie na terenie Gminy Rogoźno i Gminy Oborniki Największa część terenu inwestycji znajduje się na terenie Gminy Rogoźno, zgodnie więc z art.51 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzi Burmistrz Rogoźna.