Komunikaty - Wieści lokalne - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/wiesci_lokalne

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E GR.6220.3.30.2015 z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji nr GR.6220.3.29..2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Woźniki_SLU_1_20003, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m, o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 173, 287 (zjazd z drogi),

Komunikaty | 21 kwietnia 2017 14:17 | Publikujący: Gmina Woźniki

Woźniki, dn. 21 kwietnia 2017 r.

 

GR.6220.3.30.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353
z późn.zm.)

 

Burmistrz Woźnik

 podaje do publicznej wiadomości, że:

 

1. W dniu 21 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr GR.6220.3.29..2015 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni wiatrowej Woźniki_SLU_1_20003, składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 3,0 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 150 m, o średnicy skrzydeł do 115 m na działkach nr 173, 287 (zjazd z drogi), obejmująca m.in. elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV.


2. Z treścią niniejszej decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Woźnikach w pokoju nr 14, w godzinach pracy Urzędu.


3. Niniejsze obwieszczenie jest zawiadomieniem stron w rozumieniu art. 49 KPA i zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Woźnikach (www.bip.wozniki.pl ) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu /parter/.