Bazagmin.pl

Bezpieczeństwo publiczne

Policja

 

Analiza bezpieczeństwa mieszkańców została opracowana na podstawie danych Policji za okres 2003r. Dane te dotyczyły przestępstw kryminalnych w kategorii m.in. rozbojów, bójek - 8 przestępstw, kradzieży mienia - 53 przestępstwa, kradzieży z włamaniem - 27; zostało zatrzymanych 12 osób poszukiwanych. W okresie analizowanym popełnionych zostało również 91 różnego rodzaju wykroczeń. Do zadań służb policyjnych należy również podejmowanie interwencji w innych sprawach, i tak podjętych działań było 310 (183 w różnych miejscach gminy oraz 129 interwencji domowych). W roku tym policja zanotowała 121 kolizji drogowych i 16 wypadków drogowych, zatrzymano na obszarze gminy 59 osób kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości. Policja nałożyła 852 mandaty karne (z tego na obcokrajowców 465).
Na podstawie wskaźników policyjnych określone zostały obszary szczególnie zagrożone przestępstwami kryminalnymi: Trzebiel, Olszyna, Żarki Wielkie, Niwica, Nowe Czaple, Bronowice.
Wpływ na poziom przestępczości mają zlokalizowane tu międzynarodowe przejścia graniczne w Olszynie i Łęknicy, duże targowisko w Łęknicy oraz, ogólnie, położenie nadgraniczne umożliwiające prowadzenie działań w szarej strefie, np. takich jak prostytucja, przemyt towarów (papierosy, narkotyki), a także przemyt ludzi. Przez teren gminy przetacza się znaczna ilość podróżnych, turystów, osób handlujących z Polski i innych państw.
Ze względu na położenie przygraniczne, na terenie gminy bezpieczeństwo jest utrzymywane również przy pomocy straży granicznej. Z kolei na podstawie jej danych można określić, że granicę przekroczyło w ciągu roku łącznie w obie strony 5,9 mln osób, 1,3 mln samochodów osobowych, ponad 400 tys. samochodów ciężarowych i 20 tys. autokarów.
Na terenie gminy Trzebiel nie ma utworzonej straży miejskiej, która byłaby instytucją pomagającą utrzymać porządek i bezpieczeństwo.
Poziom bezpieczeństwa publicznego został określony, poza danymi statystycznymi, również na podstawie subiektywnego poczucia mieszkańców. Poczucie to nie jest wysokie i wielu mieszkańcom życie na terenie gminy wydaje się niebezpieczne. Symptomem tego są ciągłe monity władz o przedłużanie czasu oświetlania lampami miejsc publicznych i dróg, argumentowane poczuciem zagrożenia. Wiele drobnych kradzieży również nie jest odnotowywanych przez policję, szczególnie tych dokonywanych przez zbieraczy złomu. Próby ograniczenia kradzieży dóbr publicznych i prywatnych przez tzw. zbieraczy złomu realizowane przez policję i samorząd w postaci podjęcia uchwały Rady Gminy o rejestracji złomu nie powiodły się.
Na terenie gminy znajdują się również niezabezpieczone tereny prywatne w postaci budynków, które po pierwsze stanowią miejsca spotkań różnego rodzaju osób, a po drugie niosą zwykłe niebezpieczeństwo narażenia zdrowia w wypadkach.
Duże nadzieje na poprawę bezpieczeństwa mieszkańcy pokładają w oddawanym w czerwcu 2004 roku nowym posterunku policji, który powinien zwiększyć stan etatowy i polepszyć jakość pracy policjantów.
Badania sporządzone wiosną 2004r. przez Komendę Powiatową poddały analizie poczucie bezpieczeństwa w powiecie w opinii radnych. Ich wyniki dobrze lokują gminę, zdaniem 77% osób gmina Trzebiel jest bezpiecznym miejscem, dla porównania dla powiatu wskaźnik wyniósł 63,4%,
Na terenie powiatu za podstawowe powody przestępczości uznano bezrobocie (26%), zubożenie społeczeństwa (20%), brak organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży (14,7%).
Za najważniejsze powody przestępczości na terenie gminy uznano:
1) bezrobocie - 32%,
2) zubożenie społeczeństwa - 25%,
3) zbyt łagodne prawo - 14,3 %,
4) brak organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - 10,7%,
5) upadek moralności - 7,2%,
6) mała skuteczność policji - 3,6%,
7) brak zaufania społeczeństwa do policji - 3,6%,
8) niewłaściwe wychowanie dzieci i młodzieży - 3,6%.

 


Ochotnicza Straż Pożarna

Innym rodzajem instytucji wpływających na poziom bezpieczeństwa mieszkańców są straże pożarne.
Na terenie gminy funkcjonują następujące rodzaje jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:
1. OSP Trzebiel typ S-3,
2. OSP Żarki Wielkie typ S-2,
3. OSP Niwica typ S-1,
4. OSP Dębinka typ S-1,
5. OSP Karsówka typ S-1.
6.
Jednostka z Trzebiela wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, o włączenie do systemu ubiega się również OSP Żarki Wielkie. System ten jest integralną częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa obejmującą działania podejmowane, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowania i zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.
W roku 2003 na terenie gminy Państwowa Straż Pożarna zanotowała ogółem 211 zdarzeń, w tym pożarów - 178, zagrożeń miejscowych - 30, alarmów fałszywych - 3. Poszczególne jednostki uczestniczyły w akcjach:
- OSP Trzebiel - 108 razy,
- OSP Niwica - 69 razy,
- OSP Żarki Wielkie - 47 razy,
- OSP Karsówka 14 razy,
- OSP Dębinka 7 razy.

Oprócz udziału w akcjach, jednostki straży pożarnej prowadzą działalność ćwiczeniową, takich jak np. udział w międzynarodowych ćwiczeniach taktyczno-bojowych na terenie przejścia granicznego w Olszynie. Straż bierze również udział w akcjach policyjnych, jak na przykład sprawdzanie stanu technicznego pojazdów przewożących substancje i materiały niebezpieczne. Straże organizują także konkursy i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży.

 

Obrona Cywilna i Ochrona Przeciwpowodziowa

W ramach działań gminy utworzone są struktury bezpieczeństwa współpracujące z WKU i Wojewodą pod względem zabezpieczenia mieszkańców. Gmina posiada cztery zabezpieczone studnie zapasowe do wykorzystania w razie zagrożeń. Zlokalizowane są one w Trzebielu, Żarkach Wielkich, Czaplach i Przewoźnikach. Innych obiektów obrony cywilnej na terenie gminy nie ma.
Ze względu na uwarunkowania naturalne takie, jak m.in. brak większych cieków i zbiorników wodnych oraz duże kompleksy leśne, teren gminy nie jest zagrożony występowaniem powodzi. W okresie powodzi z lipca 1997r. rejon Trzebiela znajdował się poza zasięgiem wód zalewowych. Na skutek nadmiernych opadów, gwałtownego topnienia pokrywy śnieżnej i wysokiego poziomu wód gruntowych lokalnie mogą wylać wody Nysy Łużyckiej oraz mniejszych cieków. W ich pośrednim obrębie tworzą się miejscami lokalne zastoiska wodne.
Na obszarze wysoczyznowym wody gruntowe zalegają na głębokościach większych niż 4 m. W obrębie półek tarasowych ich poziom kształtuje się na głębokościach od 2 do 4m. W okresie wysokich stanów po wiosennych roztopach może być wyższy od 1m. W okresie wysokich stanów wód najniższe partie dolin mogą być podtapiane. Dwukrotnie w roku gmina przeprowadza przeglądy wałów przeciwpowodziowych w Olszynie i Bukowinie. Pierwszy o długości 3550 m, a drugi - 1340 m.