Bazagmin.pl

Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa

Gmina Trzebiel na większości obszaru położona jest w obrębie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa" (z wyłączeniem samej miejscowości Trzebiel). PK "Łuk Mużakowa" obejmuje także gminy: Tuplice, Łęknica, Przewóz i Brody. Gmina Trzebiel ma jednak największy udział powierzchniowy, który stanowi ok. 64 % powierzchni Parku.
rzezbaterenujk.jpg
  Park Krajobrazowy (jedna z form ochrony przyrody) utworzono na tym terenie, by chronić po stronie polskiej unikatowy twór geologiczny tj. wyjątkowo pięknie ukształtowaną morenę. Powstała ona w wyniku działalności lądolodu skandynawskiego, który nawiedził te ziemie w plejstocenie (ok. 450 tys. lat temu). Morena ma kształt łuku otwartego w kierunku północnym. Niemal przez środek łuku przełamuje się rzeka Nysa Łużycka, która dzieli go na część zachodnią (znajduje się na terenie Niemiec) i wschodnią (tereny Polski). Długość łuku wynosi 40 km, a odległość między ramionami: 25 km. Łuk Mużakowa jest jedyną w Europie formą geologiczną tego typu zachowaną w całości, widoczną z kosmosu. Niemieckie i polskie, geologiczne środowiska naukowe starają się, by wciągnąć Łuk Mużakowa (Muskauer Faltenbogen) do Europejskiej Sieci Geoparków, a następnie na listę UNESCO. Nazwa Mużaków pochodzi od historycznej, łużyckiej nazwy tego regionu (Mużaków tj. Gród Mężczyzn).

   Głównymi atrakcjami PK" Łuk Mużakowa" są: rezerwat kulturowy „Park Mużakowski",
mapa_003.jpg największe w Polsce „pojezierze antropogeniczne", ciekawostki geologiczne, flora i fauna, kultura serbołużycka.

 Miejsce przełomu Nysy Łużyckiej przez Łuk Mużakowa (rejon Łęknicy i Bad Muskau) charakteryzuje się niezwykle urozmaiconą rzeźbą terenu. Fakt ten wykorzystał ksiażę Hermann von Pückler, który na początku XIX w. założył tu park w stylu angielskim: „Park Mużakowski". Był on swego czasu największym parkiem w Europie. Niestety podczas wojny uległ poważnym zniszczeniom. Po rewaloryzacji centralnego założenia został on wpisany na listę UNESCO (w 2004 roku).

   Działalność lądolodu spowodowała zaburzenie i dyslokację trzeciorzędowych warstw ziemi. Pokłady węgla brunatnego, złoża piasków szklarskich a także surowce ilaste zostały wypchnięte niemal na powierzchnię ziemi. Spowodowało to duży rozwój przemysłu górniczego (przełom XIX i XX w.). Powstawały tu licznie kopalnie węgla brunatnego, piasków i iłów, a obok nich brykietownie, huty szkła i cegielnie. Efektem działalności górniczej jest, obecnie największe na terenie Polski, tzw. "pojezierze antropogeniczne". Tworzą go zbiorniki pokopalniane i zapadliska wypełnione wodą. Skład chemiczny powoduje różne zabarwienie wody: od turkusowo-zielonych do czerwono-brunatnych. Największa ilość zbiorników tego typu znajduje się na terenie gminy Trzebiel. Stanowią one wartość przyrodniczą, geologiczną (tzw. geotopy) i historyczną regionu. Wokół nich często widać pozostałości infrastruktury górniczej, które odpowiednio zabezpieczone i wyeksponowane mogłyby stanowić ciekawą atrakcję turystyczną na trasie po Łuku Mużakowa. W planie ochrony Parku oraz w planach Stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa (partner stowarzyszenia niemieckiego, który stara się o wciągnięcie Łuku Mużakowa na listę UNESCO) jest utworzenie trzech miejsc informacji krajoznawczo-turystycznych tj.: w Tuplicach, Trzebielu i Łęknicy.

 

               

 


  Obok wartości geologicznych i historycznych Park Krajobrazowy chroni także wartości przyrody ożywionej, wartości kulturowe i krajobrazowe. Na terenie Parku występują rzadkie gatunki roślin, które mają tu południową lub wschodnią granicę zasięgu np.: wrzosiec bagienny, selery węzłobaldachowate (jedyne stanowisko w Polsce). Do rzadkich gatunków płazów należą: kumak nizinny, rzekotka drzewna i traszka górska. Przykładowe gatunki ptaków z „Czerwonej Listy Zwierząt" to: bąk, kania ruda i czarna; ssaki: wydra, mopek, rzęsorek rzeczek.
 Na terenie Parku istnieje cenny przyrodniczo rezerwat leśny „Nad Młyńską Strugą", użytki ekologiczne: „Dolina" i „Leśne bagno" oraz 18 pomników przyrody w tym jeden głaz narzutowy „Diabelski Kamień" (w okolicy Trzebiela).
  Istotnym elementem Parku są także zabytki kultury łużyckiej m.inn.: chaty budowane techniką przysłupową i szachulcową, oraz budowle z wykorzystaniem kamienia polnego i głazów narzutowych.
Wszystkie aspekty ochrony są ze sobą ściśle powiązane i razem tworzą unikalny krajobraz obszaru objętego Parkiem.

 

                

 

Więcej informacji uzyskać można w siedzibie

Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa",

która znajduje się w Trzebielu:

  


ul. Żarska 52,

68-212 Trzebiel,

tel. (068) 362 41 35

 

 

"GALERIA PARKOWA"