Bazagmin.pl
 

Powiat rawski

Przetargi

Dostawa oleju opałowego „EKOTERM” dla szkół podstawowych w Błażejewicach, Chodnowie , Pachach i Starej Wsi

Przetargi | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY

Miejsko-Gminny

Zespół Oświaty

Ul. Mickiewicza 38

96-230 Biała Rawska

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty 

w Białej Rawskiej

ogłasza przetarg nieograniczony

 

na dostawę oleju opałowego „EKOTERM” dla szkół podstawowych w Błażejewicach, Chodnowie , Pachach i Starej Wsi

KOD CPV 23122100-9

 

 

Zainteresowani mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia            w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Białej Rawskiej ul. Mickiewicza 38 ,  pok. Nr 22, lub na stronie internetowej www.bialarawska.pl                             Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są sukcesywne dostawy oleju opałowego zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego  w ilości około 50.000 litrów do szkół podstawowych w Bałażejewicach, Chodnowie, Pachach i Starej Wsi, spełniającego wymogi jakościowe Polskiej Normy PN –C-96024:2001           o następujących parametrach fizykochemicznych:

1.      Wartość opalowa nie niższa niż 42,6MJ/kg

2.      Gęstość w temp. 15º C nie wyższa niż 860kg/m³

3.      Temperatura zapłonu nie niższa niż 56º C

4.      Lepkość kinematyczna w temp. 20º C nie wyższa niż 6,00 mm2/s

5.      Barwa czerwona

6.      Zawartość siarki nie wyższa niż 0,20 %

7.      Zawartość wody nie wyższa 200mg/kg

Zawartość jednorazowej dostawy oleju opałowego wyniesie minimum 3.000 litrów.

Nie akceptujemy możliwości zmiany ceny na skutek zmian  cen producenta w okresie pomiędzy otwarciem ofert a podpisaniem umowy.

Nieprzekraczalny termin wykonania dostawy na sezon grzewczy  2010/2011 od dnia podpisania umowy do 30.04.2011 r.

Wadium w wysokości 3 000-  (słownie: trzy tysiące złotych 00 /100  ) (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w: 

¨      pieniądzu

¨      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

¨      gwarancjach bankowych

¨      gwarancjach ubezpieczeniowych

¨      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. )

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.

Wadium wniesione w innych formach należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty ( tylko oryginalne dokumenty )

     Oferta nie zabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) zostanie odrzucona.

     Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta              Biała Rawska  przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy                        Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 do dnia 08.09.2010 r                     do godziny 10:00

Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty)

 

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie wykonawcy , którzy złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w punkcie 6 SIWZ oraz spełniają wszystkie wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych warunki:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

2. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj.

1)     posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

3.Wykażą wykonanie dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że dostawy te zostały wykonane należycie;

4.Wykażą, że posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia i posiadają uprawnienia i licencje wymagane prawem;

5.Przedstawiają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia

 o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego albo składania ofert;

6. Przedstawia aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , opłat lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

7. przedstawia aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających , że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub zaświadczeń , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub odroczenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert.

8. składa jedną ofertę oraz wadium

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

 Uwaga:

     Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

     posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie ( spółki cywilne ,konsorcja ) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

    Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania  przez   nich wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia tzn. każdy z oferentów musi spełniać wszystkie numeratywnie wymienione  warunki pod rygorem  odrzucenia oferty lub wykluczenia oferenta.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone              w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych   ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1155 z późn. zm. ).

Kryterium oceny ofert  -    cena oferty                   -  100 %     

Oferty należy składać w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty , 96-230 Biała Rawska ul. Mickiewicza 38 do dnia 08.09.2010 roku do godziny 10:00 z dopiskiem

Oferta na przetarg nieograniczony na : „ Dostawę oleju opałowego  EKOTERM dla szkół podstawowych w Błażejewicach, Chodnowie , Pachach i Starej Wsi ”– Nie otwierać przed godz. 10:30

Otwarcie ofert nastąpi 08.09.2010 r. o godz. 10:30 w  Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Białej Rawskiej , pok. nr 22.

Termin związania ofertą 30 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod ww. adresem w pok. nr 22                   lub telefonicznie pod numerem /0-46/ 81-59-500.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani aukcji elektronicznej. 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Białej Rawskiej

Jan Szcześniak

Załączniki

Herbarz gminny