0

Gołańcz

Zadania

Liga matematyczna szkół podstawowych

I etap – luty

 

Liga matematyczna szkół podstawowych

1. Wpisz brakujące cyfry tak, aby otrzymać poprawne działania:

a) 34+□□□7 = 1369

b) 73- 05 = 1826

c) □□82 - 49 = 59


2. Cenę kurtki obniżono o 84 zł, co stanowi 3/10ceny początkowej. Oblicz początkową cenę kurtki.


3. Fabryka dostarczała samochody sportowe do trzech salonów sprzedaży. Do pierwszego i drugiego salonu dostarczyła łącznie 40 samochodów, do drugiego i trzeciego łącznie 46 samochodów, a do pierwszego i trzeciego – łącznie 58. Ile samochodów sportowych dostarczyła fabryka do każdego salonu sprzedaży?


4. Beczka wypełniona sokiem pomarańczowym waży łącznie 7 kg. Połowę soku z trzech beczek wlano do butelek. Pozostały sok z beczką ważył 4 kg. Ile waży pusta beczka?


5. Z pięciu jednakowych kwadratów zbudowano prostokąt. Pole każdego kwadratu było równe 64 cm2. Jaki obwód ma ten prostokąt?

Zestaw I do pobrania w formacie .pdf - liga_matematyczna_sp__etap_i.pdf

 

Liga matematyczna szkół podstawowych II etap – marzec

 

 

1.     Pary kolejnych liczb pierwszych, których różnica wynosi dwa nazywamy liczbami bliźniaczymi. Podaj wszystkie liczby bliźniacze (pary) w przedziale od zera do 30.

 

2.     W nowym domu dwie siostry porównują swoje pokoje. Młodszej siostrze przypadł pokój o kształcie kwadratu o powierzchni 16 m2, a starszej pokój w kształcie prostokąta o takiej samej szerokości, lecz większy o połowę.

Jaką długość ma pokój starszej siostry?

 

3.     W klasie IVa jest 24 uczniów. Dziewczęta stanowią 60% chłopców. Ile dziewcząt a ilu chłopców jest w tej klasie?

 

 

4.     Kangur biegnie z prędkością v = 12 km/h, wykonując 2 skoki w ciągu 1,5 sekundy. Ile skoków musi wykonać, aby przebiec 100 metrów?

 

 

5.     Dwadzieścia długopisów i dziewiętnaście ołówków kosztuje 59 zł, a dziewiętnaście długopisów i dziewiętnaście ołówków kosztuje 57 zł. Ile kosztuje długopis, a ile ołówek?

 

 

 

 

Termin: 15.04.2009 r.

 

Zestaw II do pobrania w formacie .pdf - testmarzec.pdf

 

 

Liga matematyczna szkół podstawowych - III etap.

 

Zadania:

1.                  Dany jest ciąg liczb: 6,2,12,4,24,8,. . . . Odkryj regułę i napisz 6 następnych liczb.

 

2.                  Cenę pewnego towaru obniżono do połowy a następnie jeszcze o 5 zł. Po tych zmianach towar kosztował 70 zł. Jaka była cena tego towaru przed obniżkami?

 

3.                  Działkę ogrodniczą w kształcie trójkąta o podstawie 12 m i wysokości 6 m zamieniono na działkę kwadratową o tym samym polu. Nową działkę ogrodzono. Oblicz długość płotu.

 

4.                  Ile wynosi suma liczb pierwszych zawartych między 50 a 70? Podaj te liczby.

 

 

5.                  Na parkingu stały samochody i motocykle. Motocykli było tyle samo, co samochodów koloru czerwonego, które były połową połowy pozostałych samochodów. Ile kół (bez zapasowych) miały pojazdy stojące na parkingu, na którym było wyznaczonych 20 miejsc parkingowych, a tylko 2 były puste?

 

 

Termin: 8.05.2009 r.

Uwaga: Proszę w pracach pisać obliczenia lub tok rozumowania.

 

 

Zestaw III do pobrania w formacie .pdf - matematyka__iii.pdf

 

 

Liga Matematyczna- Gimnazjum

Zestaw I październik

 

  1. Wiedząc , że , wyznacz wartość wyrażenia dla x≠0 i y≠0.
  2. Nowe akwarium pana Jacka ma kształt prostopadłościanu jest wykonane z szyb o grubości 1,5 cm. Bez pokrywy górnej mierzone na zewnątrz ma: 180cm długości,63 cm szerokości, 53 cm wysokości. Ile wynosi pojemność tego akwarium? (wynik podaj z dokładnością do 1dm3.)
  3. Suma dwóch liczb jest równa , a ich różnica . Oblicz iloczyn tych liczb.
  4. Jaką cyfrę w rzędzie jedności ma liczba 252+426+58. Wskaż uzasadnienia.
  5. Ramiona trapezu prostokątnego maja długość 4cm i 5cm, a jego pole jest równe 46cm2. Oblicz obwód tego trapezu.

 

Powodzenia.

Termin: 15.XI.2008 r.

Zestaw I do pobrania w formacie .pdf - zestaw1.pdf

 

 

Liga Matematyczna

Gimnazjum Etap II – listopad

 

1. Czy poniższa równość jest prawdziwa?

2. Mydło ma kształt prostopadłościanu. Piotr zużywając je równomiernie zauważył, że po 19 dniach wszystkie wymiary mydła zmieniły się o swoich początkowych wartości. Na ile dni wystarczy tego mydła Piotrowi, jeśli będzie zużywać je w takim samym tempie jak dotychczas?

 

3. Na każdym metrze kwadratowym powierzchni łąki znajduje się tuzin motyli i piąta część mendla biedronek. Długość polanki w metrach odpowiada liczbie motyli znajdujących się na jednym metrze kwadratowym, a szerokość odpowiada liczbie biedronek. Ile razy więcej czy też mniej jest biedronek niż motyli?

 

4. Pociąg o długości 600 metrów jechał z prędkością 48 km/h i miał przed sobą tunel. Od momentu wejścia czoła lokomotywy do tunelu do chwili, w której ostatni wagon opuścił tunel upłynęło 2,5 min. Jaka była długość tunelu? Ile czasu jechał maszynista przez tunel?

 

5. Średnia arytmetyczna dwóch liczb jest równa 28. Gdyby jedną z nich zwiększyć o 50, a drugą zwiększyć o 2%, to ich średnia arytmetyczna byłaby 2 razy większa. Co to za liczby?

 

Powodzenia

Termin 15.12.2008 r.

 

Zestaw II do pobrania w formacie .pdf - zestaw2.pdf

 

Liga Matematyczna- Gimnazjum

Zestaw III październik

 

1. Właściciel domu, chcąc oszczędzić energię elektryczną, dokonał trzech usprawnień, które obniżyły wydatki na ogrzewanie domu kolejno o 15%, 20% i 40%. O ile procent łącznie zmniejszyły się jego wydatki na ogrzewanie domu?

 

2. Dla jakich wartości k, z odcinka 4k + 4, 3k + 3, 4k – 2 można zbudować trójkąt równoramienny?

 

3. Funkcja jest określona w następujący sposób: liczbie 5 jest przyporządkowana pierwsza cyfra po przecinku rozwinięcia dziesiętnego ułamka  , a następnie kolejnym liczbom naturalnym przyporządkowane są kolejno cyfry tego rozwinięcia. Sporządź wykres tej funkcji dla  .


4. W klasie II gimnazjum za I półrocze odnotowano 270 nieobecności bądź spóźnień. Stosunek odpowiednio nieobecności nieusprawiedliwionych, nieobecności usprawiedliwionych i spóźnień wyniósł 5:1:3. Podaj liczbę obu nieobecności i spóźnień.

 

5. Ogrodnik na działce w kształcie kwadratu, na klombie w kształcie mniejszego kwadratu posadził kwiaty (zamieszczamy kwadrat na rysunku). Powierzchnia klombu z kwiatami wynosi 100 m2. Ile arów ma powierzchnia całej działki?

 

 

Zestaw III do pobrania w formacie .pdf - zestaw3.pdf