Bazagmin.pl

Powiat Płock

Komunikaty zobacz archiwum

Decyzja środowiskowa

Komunikaty | 2010-08-20 | Publikujący: BIP - Wiśniewo

Planowane przedsięwzięcia polega na budowie instalacji do odchowu drobiu (dobudowa dwóch kurników o obsadzie 28000 sztuk/cykl produkcyjny),o łącznej obsadzie fermy 122000 sztuk (488 DJP) na działce nr ewid. 33/11 w Starych Kosinach gmina Wiśniewo... więcej...

Sesja Rady Gminy

Komunikaty | 2010-08-18 | Publikujący: BIP - Wiśniewo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) zwołuję na dzień 20 sierpnia 2010 r godz. 10-tą w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy XXXVIII Sesję Rady Gminy w Wiśniewie z następującym projektem porządku o ad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Przyjęcie porządku o ad Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Przedstawienie wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 5. Podjęcie uchwał: a) w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniewie b) zmieniająca uchwałę w sprawie... więcej...

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT „Wizyta studyjna”

Komunikaty | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT „Wizyta studyjna” Informujemy, że na zaproszenie do składania ofert wpłynęła 1oferta. W wyniku zakończenia procedury rozstrzygnięcia konkursu , w dniu 17.08.2010r. zostały zaakceptowana oferta: I – Społeczny Instytut Ekologiczny, Ul. Raszyńska 32/44, lokal 140, 02-026 Warszawa Umowa na realizację usługi: Zadanie I, część I „Wizyta studyjna” w kwocie 10.000,00 zł. Uzasadnienie: Oferta spełnia kryteria oceny technicznej i merytorycznej. ... więcej...

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT „Klub Seniora” i „Stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny – język angielski”

Komunikaty | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT kontynuacja działań: „Klub Seniora” i „Stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny – język angielski” Informujemy, że na zaproszenie do składania ofert wpłynęła 1 oferta. W wyniku zakończenia procedury rozstrzygnięcia konkursu , w dniu 17.08.2010r. zostały zaakceptowana oferta: I - Centrum Szkoleń Rozwoju Biznesu EURO – PARTNER Grzegorz Szczepkowski, ul. Dzierzgowska 8, 06-500 Mława, Umowa na realizację usługi: Zadanie... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Pniewy

Komunikaty | 2010-08-13 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

In-2213/31/2010 Pniewy, 2010-08-12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/31/2010. Nazwa zadania: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Pniewy 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., ul. Laskowa 26, 05-600 Grójec Uzasadnienie... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Komunikaty | 2010-08-12 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 10.08.2010r. Nr 7624/11-5/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 8 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) z a w i a d a m i a m że w dniu 10.08.2010 roku zostało wydane postanowienie Nr 7624/11-4/2010 o... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach - Budki Petrykowskie, Czekaj i Kruszewek

Komunikaty | 2010-08-11 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

D.K.7041/3/10 Pniewy, 2010-08-05 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.K.7041/3/10. Nazwa zadania: Wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach - Budki Petrykowskie, Czekaj i Kruszewek 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: konsorcjum firm , gdzie liderem jest "FEDRO" Sp. z o.o., ul. Kolejowa... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pniewy o przystąpieniu do sporządzenia II etapu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy”

Komunikaty | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy, dnia 05.08.2010r. BGK-7320/02b/10 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pniewy o przystąpieniu do sporządzenia II etapu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy" Stosownie do art. 11, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia II etapu realizacji uchwały Rady Gminy Pniewy Nr XXV/141/08 z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie zmian „Studium uwarunkowań... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wniosku w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

Komunikaty | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 04.08.2010r. Nr 7331/30-3/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wniosku w sprawie decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) z a w i a d a m i a m że w dniu 09.07.2010 roku wpłynął wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji, polegającej na rozbudowie istniejącej fermy drobiu o210 tyś. szt/cykl... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przetragu /Budynek Szkoły Podstawowej w Kęczewie wraz z działką/

Komunikaty | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 05.08.2010 r. I N F O R M A C J A Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym Nr 181/XLI/2010 z dnia 28 maja 2010 r. Wójt Gminy Lipowiec Kościelny i n f o r m u j e , że na okres 21 dni, tj. od 06 sierpnia 2010 r. do 27 sierpnia 2010 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym wywieszony został wykaz nr G. 72241/4/10 z dnia 05.08. 2010 r. nieruchomości... więcej...

obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja o środowskowych uwarunkowaniach na przebudowę ul. Paśniki w Glinojecku.

Komunikaty | 2010-08-02 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia 28. 07. 2010 r OŚ 7624- 10 /2010 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) - uprzejmie informuję, że wydana została decyzja OŚ 7624-10/2010 z dnia 28. 07. 2010 roku dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Paśniki w Glinojecku”, gm. Glinojeck. Inwestorem... więcej...

Decyzja o odstaąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Pańniki w Glinojecku gm. Glinojeck.

Komunikaty | 2010-08-02 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia 28. 07. 2010 r OŚ 7624-10/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie art 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 3, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania... więcej...

Konkurs - kontyuacja Klubu Seniora i Język angielski dla dorosłych

Komunikaty | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 06-545 Lipowiec Kościelny 213 Tel. /023/655-50-28/29 Wójt Gminy Lipowiec Kościelny ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: „Klub Seniora” i „Stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny – język angielski” Załączniki: 1. Dokumentacja konkursowa. ... więcej...

Konkurs Wizyta studyjna

Komunikaty | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 06-545 Lipowiec Kościelny 213 Tel. /023/655-50-28/29 Wójt Gminy Lipowiec Kościelny ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: „Wizyta studyjna” Załączniki: 1. Dokumentacja konkursowa.... więcej...

Gmina Lipowiec Kościelny ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: „Wizyta studyjna

Komunikaty | 2010-07-30 | Publikujący: Lipowiec Kościelny

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 06-545 Lipowiec Kościelny 213 Tel. /023/655-50-28/29 ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania „Wizyta studyjna” ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina LIPOWIEC KOŚCIELNY uzyskała dotację w wysokości 10.000,00 PLN, którą przeznacza... więcej...

Obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego.

Komunikaty | 2010-07-28 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia 22. 07. 2010 r OŚ 7624- 7/2010 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) - uprzejmie informuję, że wydana została decyzja OŚ 7624-7 /2010 z dnia 22. 07. 2010 roku dla przedsięwzięcia pn. stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego na działkach nr ewid. 40/5 i 41/2 położonych... więcej...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn stacja zasilania gazem LPG pieca reaktywacyjnego na działkach nr 40/5 i 41/2 położonych w miejscowości Zygmuntowo, gm. Glinojeck.

Komunikaty | 2010-07-28 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia 22.07. 2010 r OŚ 7624-7 /2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98. poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniewo położonej we wsi Stare Kosiny gm. Wiśniewo.

Komunikaty | 2010-07-26 | Publikujący: BIP - Wiśniewo

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniewo położonej Pe wsi Stare Kosiny gm. Wiśniewo. ... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniewo położonej we wsi Wojnówka gm. Wiśniewo.

Komunikaty | 2010-07-26 | Publikujący: BIP - Wiśniewo

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniewo położonej we wsi Wojnówka gm. Wiśniewo.... więcej...

Urząd Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w 2010 r

Komunikaty | 2010-07-22 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży we wsi Pniewy Gmina Pniewy RG 72241/2/10 Pniewy, 21.07.2010r. OGŁOSZENIE Urząd Gminy Pniewy działając zgodnie zart. 35 ust.1 i2 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 102, poz.651 tekst jednolity z 2010 r. z późn. zm./, Uchwały Nr XLVII/254/10 Rady Gminy Pniewy zdnia 12 lipca 2010 r. wsprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Pniewy, stanowiącej własność Gminy Pniewy, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 51/6. podaje... więcej...

Urząd Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w 2010 r.

Komunikaty | 2010-07-21 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży we wsi Przęsławice Gmina Pniewy RG 72241/1/10 Pniewy, 21.07.2010r. OGŁOSZENIE Urząd Gminy Pniewy działając zgodnie zart. 35 ust.1 i2 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 102, poz.651 tekst jednolity z 2010 r. z późn. zm./, Uchwały Nr XLVIII/260/10 Rady Gminy Pniewy zdnia 12 lipca 2010 r. wsprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pniewy, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: Nr ewid. działki - 167/11 Pow. wha -... więcej...

INFORMACJA

Komunikaty | 2010-07-19 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku informuje, że dostępne są już druki wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Druk wniosku dostępny jest w tutejszym ośrodku pok. nr 8. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać od 1 sierpnia 2010 roku. Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego składa rodzic lub opiekun prawny na nieletnie dziecko bądź też pełnoletnia osoba uprawniona na siebie. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: Wyrok Sądu o zasądzonych alimentach Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności ... więcej...

INFORMACJA

Komunikaty | 2010-07-19 | Publikujący: Urząd Gminy Rząśnik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku informuje, że można już składać wnioski na dożywianie dzieci w Szkołach. Wnioski przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśniku. Do podania należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp. zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z Urzędu... więcej...

Herbarz gminny