Bazagmin.pl

Powiat Płock

Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont chodnika w miejscowości Łebki

Przetargi | 2010-08-24 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 24.08.2010 r.

341 – 17/10

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: przetargu nieograniczonego na „Remont chodnika w miejscowości łebki”.

 

Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia                      o zamówieniu: 189153-2010.       

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych            (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na remont chodnika w miejscowości Łebki do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Usługi Budowlano – Drogowe Krzysztof Miecznikowski

ul. Szpitalna 4 , 06 – 500 Mława

Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 127 337,50  zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „najniższa cena”.  Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnia warunki udziału w postępowaniu,  a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -   Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryterium – „Najniższa cena”

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów                  w kryterium

„Najniższa cena”

Łączna punktacja

1

Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH”

Jan Górliński

ul. Moniuszki 85, 06-200 Maków Mazowiecki

68,63

68,63

2

ROLPOL  Spółka Cywilna

P. Ozimkiewicz, B. Chrzanowska

ul. Paderewskiego 8/45, 09 -200 Sierpc

68,31

68,31

3

Usługi Budowlano – Drogowe

Krzysztof Miecznikowski

ul. Szpitalna 4 , 06 – 500 Mława

100,00

100,00

4

KAMIBUD Mirosław Warzyński

Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych

ul. M. C. Skłodowskiej 9A, 06- 400 Ciechanów

69,62

69,62

5

Zakład Budowlano – Montażowy

„ZETBEEM” Sp. z o.o.

ul. Śmiecińska 9 , 06 - 400 Ciechanów

74,57

74,57

 

W przedmiotowym postępowaniu żaden z wykonawców nie został wykluczony                                               z postępowania, nie została też odrzucona żadna oferta.

 

1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzegowo

2. strona internetowa www.strzegowo.pl

3. a/a

               Wójt Gminy Strzegowo

 

 

               /-/ Wiesław Zalewski

 

 

Herbarz gminny