Bazagmin.pl

Powiat Płock

Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest - etap I

Przetargi | 2010-08-18 | Publikujący: BIP - Glinojeck

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 DEMONTAŻ I UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST – ETAP I

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156328 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017, faks 023 6740014.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest - etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa w zakresie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest /płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich/ z terenu miasta i gminy Glinojeck. Zakres usługi: 1/ Demontaż płyt azbestowo-cementowych /falistych i płaskich/ z pokryć dachowych, ich pakowanie, załadunek, transport na przystosowane składowisko oraz utylizacja oraz: 2/ Odbiór już zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych /falistych i płaskich/ obejmujący: pakowanie, załadunek, transport na przystosowane składowisko oraz utylizację..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Abramczyk, ul. Kleczewska 38, 01-826 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71580,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 51360,00
  • Oferta z najniższą ceną: 27600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 134820,00
  • Waluta: PLN.

 

Herbarz gminny