Bazagmin.pl

Powiat Płock

Komunikaty

Sesja Rady Gminy

Komunikaty | 2010-08-18 | Publikujący: BIP - Wiśniewo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) zwołuję na dzień 20 sierpnia 2010 r godz. 10-tą w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy XXXVIII Sesję Rady Gminy w Wiśniewie z następującym projektem porządku obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Przedstawienie wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010

      5.   Podjęcie uchwał:

   a) w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniewie

   b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania

     porządku i czystości na terenie Gminy Wiśniewo.

  c) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

  d) w sprawie zmian w budżecie gminy.

 

6.  Wolne wnioski i zapytania.

7   Zamknięcie obrad XXXVIII  Sesji Rady Gminy.

 

 

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                     Roman Rejniak

Herbarz gminny