Płock - Powiat grodzki - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/plock

Przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Dostawa komputerów dla Gminy Glinojeck na potrzeby projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.

Przetargi | 2010-08-19 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 209168-2010 z dnia 2010-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Glinojeck
Dostawę komputerów dla Gminy Glinojeck na potrzeby projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie...
Termin składania ofert: 2010-07-22


Glinojeck: Dostawa komputerów dla Gminy Glinojeck na potrzeby projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.
Numer ogłoszenia: 256958 - 2010; data zamieszczenia: 19.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 209168 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017, faks 023 6740014.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerów dla Gminy Glinojeck na potrzeby projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Glinojeck..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa komputerów dla Gminy Glinojeck na potrzeby projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Glinojeck. wg specyfikacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-0, 30.20.00.00-0, 30.21.31.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Działanie 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MAXTO Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Sp. Jawna, ul. Reduta 5, 31-421 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59918,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 57184,00

  • Oferta z najniższą ceną: 57184,00 / Oferta z najwyższą ceną: 57184,00

  • Waluta: PLN.