Bazagmin.pl
 

Powiat pleszewski

Komunikaty

OBWIESZCZENIE

Komunikaty | 2010-08-13 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

 

WÓJT GMINY

63-330 DOBRZYCA

Dobrzyca,2010-08-12

 

GGiOŚ 7624-5/10

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.Nr 98,poz. 1071 z 2000r. ze zmianami/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r.Nr 199,poz. 1227-ze zm./ Wójt Gminy Dobrzyca zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie o wydanym w dniu 12 sierpnia 2010 roku postanowienia Nr GGiOŚ 7624-5/10 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Dobrzyca” składającego się z 27 elektrowni wiatrowych o mocy całkowitej do 48 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (nowobudowane, remontowane lub przebudowywane drogi dojazdowe do wyznaczonych lokalizacji, place montażowe, linie telesterownicze oraz linie kablowe SN, zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Galew, Dobrzyca, Izbiczno, Sośnica, Sośniczka oraz Strzyżew, gmina Dobrzyca w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

 

 

Dobrzyca, dnia 12.08.2010r.

 

 

GG i OŚ 7624-5/10

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U.Nr 199,poz. 1227/ § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), oraz art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie

 

p o s t a n a w i a m

I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przez DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Tomkiewicza Kierownika Projektu, Biuro w Poznaniu, 61 – 625 Poznań, ul. Hawelańska 1 działającego z upoważnienia Prezesa Zarządu DOMREL Biura Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Dobrzyca” składającego się z 27 elektrowni wiatrowych o mocy całkowitej do 48 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (nowobudowane, remontowane lub przebudowywane drogi dojazdowe do wyznaczonych lokalizacji, place montażowe, linie telesterownicze oraz linie kablowe SN, zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Galew, Dobrzyca, Izbiczno, Sośnica, Sośniczka oraz Strzyżew, gmina Dobrzyca .

 

 

II. Nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia w zakresie przewidzianym w art. 66 ustawy - z dnia 3 października 2008 r roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U.Nr 199,poz. 1227/, który powinien w szczególności zawierać analizę podanych niżej zagadnień:

1.Z zakresu ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi

 • należy określić poziom mocy akustycznej pracującej turbiny wiatrowej w warunkach,

w których emisja hałasu jest największa;

 • należy wskazać współrzędne posadowienia turbin wiatrowych w układzie 1992;

 • należy określić skumulowane oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, (w tym również z innymi siłowniami wiatrowymi istniejącymi lub planowanymi do realizacji w pobliżu przedsięwzięcia), w postaci izolinii poziomu dźwięku odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.Nr 120,poz.862);

 • należy dołączyć informację właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu i przeznaczeniu terenów wokół planowanej inwestycji, zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008r. Nr 25,poz.150 ze zmianami) oraz w/w rozporządzeniem. Należy również określić odległość najbliższych terenów, o których mowa w w/w aktach prawnych od każdej elektrowni;

 • należy określić skuteczne metody zabezpieczenia terenów, wymagających ochrony, przed negatywnym wpływem przedsięwzięcia na istniejący klimat akustyczny;

 • należy opisać sposób przesyłu wytwarzanej energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem ewentualnych napowietrznych transformatorów. Jednocześnie należy ocenić rozkład pól elektromagnetycznych wokół elementów infrastruktury elektrycznej.

 

2.Z zakresu ochrony przyrody

 • należy przedstawić opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem

przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym

opis elementów środowiska objętych ochroną, na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2009r.Nr 151,poz.1220 ze zmianami)-

gatunki roślin, zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, w szczególności gatunki ptaków

i nietoperzy, obejmujący swym zakresem cykl roczny tzn. okres lęgowy, migracje i

zimowanie; W raporcie winny znaleźć się informacje o składzie gatunkowym i

liczebności awifauny w cyklu rocznym, natężeniu i sposobie wykorzystywania

przestrzeni przez ptaki ( w szczególności: drapieżniki i gatunki o dużych rozmiarach

ciała, migranci dalekodystansowi, ptaki tworzące lokalne koncentracje żerowiskowe i

noclegowiskowe) i nietoperze;

 • należy przedstawić wyniki badań dotyczące występowania ptaków i nietoperzy oraz

podać metodykę badań ptaków (w okresie lęgowym, migracji i zimowania) i nietoperzy ( w okresie rozrodczym i w trakcie migracji wiosennej i jesiennej) oraz wskazać dane wyjściowe użyte do analizy. W przypadku korzystania z materiałów źródłowych - należy wyjaśnić skąd pochodzą i podać w spisie literatury stosowną bibliografię;

 • należy przedstawić ocenę wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze ze

szczególnym uwzględnieniem wpływu na ptaki i nietoperze oraz opis

przewidywanych działań mających na celu zapobieganie lub ograniczenie

negatywnych oddziaływań inwestycji na środowisko;

 • należy opisać analizowane warianty wraz z uzasadnieniem proponowanego wariantu

ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, obejmujący oddziaływanie

skumulowane;

 • dokonując oceny o oddziaływaniu inwestycji na środowisko przyrodnicze należy wziąć pod uwagę także tzw. „obszary ważne dla ptaków”;

 • należy przedstawić propozycję ornitologicznego i chiropterologicznego monitoringu porealizacyjnego farmy wiatrowej;

 

3.Z zakresu gospodarki odpadami

 • Należy określić rodzaje i ilości odpadów powstających na etapie budowy,

eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia oraz opisać sposób magazynowania

zagospodarowania odpadów na w/w etapach przedsięwzięcia i sposoby minimalizacji

ich powstawania.

 

4.Należy szeroko opisać i uzasadnić warianty lokalizacyjne przedsięwzięcia w tym

wariant najkorzystniejszy dla środowiska oraz wariant „0” polegający na

niepodejmowaniu przedsięwzięcia. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę

wariantu winno wskazywać jego oddziaływanie na środowisko, w szczególności na

rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze oraz przedmioty ochrony na

obszarach Natura 2000, a także oddziaływanie planowanej inwestycji na ludzi.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Wnioskiem z dnia 15 lipca 2010r. inwestor Biuro Usług Inwestycyjnych DOMREL Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71 - 502 Szczecin reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Tomkiewicza Kierownika Projektu, Biuro w Poznaniu, 61 – 625 Poznań, ul. Hawelańska 1 działającego z upoważnienia Prezesa Zarządu DOMREL Biura Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o wystąpiło o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Dobrzyca” składającego się z 27 elektrowni wiatrowych o mocy całkowitej do 48 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (nowobudowane, remontowane lub przebudowywane drogi dojazdowe do wyznaczonych lokalizacji, place montażowe, linie telesterownicze oraz linie kablowe SN, zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Galew, Dobrzyca, Izbiczno, Sośnica, Sośniczka oraz Strzyżew, gmina Dobrzyca .

W ramach inwestycji planuje się budowę 27 elektrowni wiatrowych o mocy całkowitej do 48 MW (moc pojedyńczej turbiny wyniesie do 3,0 MW, wysokości piasty do 160 m). Z danych zawartych w karcie informacyjnej wynika, że turbiny zostaną zainstalowane na wieżach rurowych , posadowionych na żelbetonowych płytach fundamentowych. Średnica śmigła wynosić będzie do 100 m, maksymalna wysokość elektrowni (śmigło w pozycji pionowej) wynosić będzie do 210 m. Nominalną moc elektrownie osiągną przy prędkości wiatru ok. 12,5 m/sek.

W dniu 16 lipca 2010 roku zostało wydane przez Wójta Gminy Dobrzyca zawiadomienie o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie o czym zostały poinformowane strony postępowania. Ze względu na to, że liczba stron postępowania przekracza 20 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r.Nr 199,poz. 1227-ze zm./ został zastosowany przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze zawiadomienie zostało również udostępnione w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dobrzycy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzycy, Rynek 14 oraz w pobliżu miejsc planowanego przedsięwzięcia. Na tym etapie postępowania nie zostały złożone żadne wnioski ani też zastrzeżenia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6, cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów w/w inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany. W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U.Nr 199,poz. 1227 ze zmianami/ przedmiotowy wniosek został przedłożony do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez inwestora przedsięwzięcia a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W odpowiedzi na wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 02 sierpnia 2010r. (data wpływu 05.08.2010r.) Nr RDOŚ-30-OO.I-66190-752/10/akr biorąc pod uwagę uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu, który powinien być wykonany w oparciu o art. 66 cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, przy szczególnym uwzględnieniu zagadnień z zakresu ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi, z zakresu ochrony przyrody, oraz zakresu gospodarki odpadami.

Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie wydał opinię sanitarną z dnia 30.07.2010r. (data wpływu 03.08.2010r.) Nr ON-NS-72/4-31(1)/10 i wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po przeanalizowaniu informacji o planowanej inwestycji stwierdził, że projektowane przedsięwzięcie może znacząco wpływać na środowisko i zasadne jest sporządzenie raportu w zakresie określonym w art. 66 ust. 1 pkt 1-7, 9, i 12-20 oraz ust. 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U.Nr 199,poz. 1227 ze zmianami/.

Ustalając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie załączonej do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej karty informacyjnej przedsięwzięcia, brano pod uwagę uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko tj. lokalizację, rodzaj, skalę, charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych oraz emisję hałasu, pól elektromagnetycznych i uciążliwości związane z eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000. Obszar, na którym planuje się zlokalizować farmę wiatrową znajduje się poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami). Teren na którym planuje się umiejscowić elektrownie to obszar rolniczy, przecinany siecią drobnych cieków.

Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227 ze zm.). Z uwagi na możliwość oddziaływania planowanej inwestycji na ptaki i nietoperze w raporcie należy przedstawić szczegółowe informacje z zakresu ochrony przyrody. W celu uzyskania informacji o składzie gatunkowym i liczebności awifauny w cyklu rocznym oraz natężenia i sposobie wykorzystania przestrzeni, zgodnie z informacjami zawartymi w opracowaniach: Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 2008 „Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” oraz Porozumienia dla ochrony nietoperzy „ Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” ( wersja II, grudzień 2009), zaleca się by raport zawierał wyniki rocznego monitoringu ptaków i nietoperzy lub inne dane obejmujące swym zakresem okres lęgowy, migracje oraz zimowanie ptaków, jeżeli w oparciu o te dane możliwe jest rzetelne sformułowanie takiej prognozy.

Określono również, że dla przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia niezbędne są informacje związane z ochroną przed hasłem oraz z ochroną przed polami elektromagnetycznymi. Celem uzyskania szczegółowych i wiarygodnych danych dotyczących lokalizacji turbin wiatrowych należy wskazać współrzędne posadowienia turbin w układzie 1992. W raporcie należy określić również sposób gospodarowania odpadami powstającymi na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę zakres inwestycji (wysokość planowanych elektrowni i ich liczbę ), a także możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze oraz ludzi w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz fakt, iż inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany, stwierdzam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiłem jak w sentencji postanowienia.

 

Ze względu na to, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20 na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r.Nr 199,poz. 1227-ze zm./ i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się strony o niniejszym postanowieniu poprzez obwieszczenie.

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyca w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu postanowienia.

 

WÓJT

mgr Jarosław Pietrzak

 

Otrzymują: 1/ DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. zo.o.

61-625 Poznań, ul. Hawelańska 1

Pełnomocnik Pan Krzysztof Tomkiewicz,

Kierownik Projektu

2// DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. zo.o.

ul.Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin

3/pozostałe strony zgodnie z art. 49 k.p.a.

4/ a/a