Bazagmin.pl
 

Powiat pleszewski

Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA

Komunikaty | 2010-08-10 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

 

WÓJT GMINY

63-330 DOBRZYCA

 

 

Dobrzyca,2010-08-10

 

 

GGiOŚ 7624-3/10

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 105 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.Nr 98,poz. 1071 z 2000r. ze zmianami/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r.Nr 199,poz. 1227-ze zm./ Wójt Gminy Dobrzyca zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie o wydanej w dniu 10 sierpnia 2010 roku decyzji Nr GGiOŚ 7624-3/10 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „„wierceniu i zagospodarowaniu odwiertu Jarocin 10k oraz wydobywaniu z niego gazu ziemnego w miejscowości Lutynia (obręb Lutynia), gmina Dobrzyca tj. na działkach nr 167/1, 167/2, 171/18, 171/5, 173, 174, 172/1 (am1)”.

 

 

 

Dobrzyca,2010-08-10

 

 

 

GGiOŚ 7624-3/10

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.Nr 98,poz. 1071 z 2000r. ze zmianami/, po rozpatrzeniu wniosku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Zielonej Górze reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kazimierza Chrobaka, Dyrektora Inwestycji działającego z upoważnienia Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z/s w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

o r z e k a m

 

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „„wierceniu i zagospodarowaniu odwiertu Jarocin 10k oraz wydobywaniu z niego gazu ziemnego w miejscowości Lutynia (obręb Lutynia), gmina Dobrzyca tj. na działkach nr 167/1, 167/2, 171/18, 171/5, 173, 174, 172/1 (am1)”.

U z a s a d n i e n i e

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Zielonej Górze reprezentowane przez pełnomocnika Pana Kazimierza Chrobaka, Dyrektora Inwestycji działającego z upoważnienia Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z/s w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa wnioskiem z dnia 19.05.2010 roku (data wpływu 25.05.2010r.) wystąpiło do Wójta Gminy Dobrzyca o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „wierceniu i zagospodarowaniu odwiertu Jarocin 10k oraz wydobywaniu z niego gazu ziemnego w miejscowości Lutynia (obręb Lutynia), gmina Dobrzyca tj. na działkach nr 167/1, 167/2, 171/18, 171/5, 173, 174, 172/1 (am1)”.

W toku postępowania na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U.Nr 199,poz. 1227- ze zmianami/ przedmiotowy wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia został przedłożony do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez inwestora przedsięwzięcia a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na fakt, iż dołączona do wniosku karta informacyjna przedsięwzięcia nie zawierała pełnych informacji na temat ewentualnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko pełnomocnik został wezwany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu do uzupełnienia karty (pismo z dnia 16.06.2010r.). Ponieważ informacje przedstawione w uzupełnieniu (pismo z dnia 13.07.2010r.) były rozbieżne z informacjami zawartymi w karcie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismem z dnia 16.07.2010r) odesłał akta sprawy do tut. Urzędu stwierdzając, iż nie może wydać opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 23.07.2010r. Wójt Gminy wezwał pełnomocnika do przedłożenia karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami, która powinna dotyczyć konkretnego planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Postępowanie w sprawie tej stało się bezprzedmiotowe ponieważ w dniu 28.07.2010r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddział w Zielonej Górze dotyczący umorzenia postępowania w powyższej sprawie ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych materiałów i informacji w zakresie planowanego przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec jak w sentencji decyzji.

 

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za moim pośrednictwem.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Wójt

mgr Jarosław Pietrzak

Otrzymują:

 

1/ Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Pełnomocnik Pan Kazimierz Chrobak,

Dyrektor Inwestycji Oddziału w Zielonej Górze

ul. Św. Kingi 6, 65-215 Zielona Góra

2/ a/a

 

Załączniki