Bazagmin.pl
 

Powiat pleszewski

Przetargi

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY DOBRZYCA ORAZ DO SZKOŁY SPECJALNEJ W PLESZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Zamawiający:

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Dobrzycy
ul. Rynek 15
63 - 330 Dobrzyca
tel./ fax  62  7413030
www. gzeas_dobrzyca.biposwiata.pl
 e-mail: gzeas@dobrzyca.pl

O G Ł A S Z A:

PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA:
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Dobrzyca oraz do Szkoły Specjalnej w Pleszewie w roku szkolnym 2010/2011

1.Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrzycy ul. Rynek 15  lub zwrócić się z wnioskiem o przesłanie specyfikacji pocztą.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  ( SIWZ ) zamieszczono na stronie  internetowej Zamawiającego.
 Adres strony: gzeas_dobrzyca.biposwiata.pl.. - przetargi

2.Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe uczniów do szkół na terenie gminy Dobrzyca i  Szkoły Specjalnej w Pleszewie.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  każdego dnia roboczego z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych dowóz uczniów na 7 trasach:

1)      Dobrzyca -Koźminiec - Dobrzyca

2)      Dobrzyca - Karmin -Sośnica - Dobrzyca

3)      Dobrzyca -Fabianów -Lutynia - Dobrzyca

4)      Dobrzyca -Galew - Dobrzyca

5)      Dobrzyca - Polskie Olędry  -Dobrzyca

6)      Dobrzyca -Galew -Dobrzyca -Pleszew -Dobrzyca

7)      Dobrzyca - Pleszew - Dobrzyca

 

Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny jednostkowej brutto i liczby przejechanych kilometrów. Długość dziennej trasy dowozu określona została w SIWZ. Dokładne godziny przewozu i  odwozu zostaną określone Wykonawcy w terminie do dnia 26.08.2010 r. i mogą ulegać zmianie. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusów z bazy i na bazę Wykonawcy.3.Wspólny słownik zamówień ( CPV )

        60.17.20.00-44.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

5.Kryteria oceny ofert:  najniższa cena.

6.Termin składania ofert upływa:  dnia 16.07. 2010 r. do godz. 8:00
Oferty należy złożyć w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w   Dobrzycy ul. Rynek 15. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 16.07.2010 r.  o godz. 9:00

7.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres dni:   30    
Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.Warunki dotyczące zamówienia
Informacje na temat wadium - nie wymagane

9.Warunki udziału
 Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje niezbędne do oceny, czy   spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne.

10.Opis warunków udziału w postępowaniu: określone w SIWZ

11.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:   określone w SIWZ.

12.Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu    potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: określone w SIWZ.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

1)Mariola Fabisz- Wilczyńska 

2)Anna Berlińska

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
                                    Szkół w Dobrzycy                                                         
                       /-/  Mariola Fabisz - Wilczyńska

Załączniki