Bazagmin.pl
 

Powiat pleszewski

Przetargi

DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ

Przetargi | 2010-05-11 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„DOSTAWĘ ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ”


Numer ogłoszenia: 116807 - 2010; data zamieszczenia: 11.05.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca , ul. Jarocińska 20, 63-330 Dobrzyca, woj. wielkopolskie, tel. 62 7418900, faks 62 7633065.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: komunalny zakład budżetowy.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oraz sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego koparko - ładowarki kołowej z opcją wykupu wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2005 roku, przebieg nie więcej niż 4500 mth. Zakres rzeczowy obejmuje dostawę oraz sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego używanej koparko - ładowarki kołowej w pełni sprawną o następujących minimalnych wymaganiach i parametrach technicznych : 1)koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym, 2)rok produkcji - 2005 lub młodsza, 3)przebieg - nie więcej niż 4500 mth, 4)silnik czterocylindrowy wysokoprężny o mocy minimum 90 KM, 5)napęd na cztery koła (koła przednie mniejsze o wielkości minimum 12,5x18ca, z tyłu większe o wielkości minimum 18,4x26ca), 6)łyżka przednia ładowarkowa wieloczynnościowa o pojemności ok. 1,0 m3 z widłami rozkładanymi, 7)równoległy układ siłowników regulujący położenie łyżki ładowarkowej, 8)łyżka tylna koparkowa podsiębierna o szerokości 600 mm, 9)głębokość eksploatacyjna kopania z wysięgnikiem teleskopowym min. 5500 mm, 10) układ hydrauliczny samodostosowujący się do obciążenia wyposażony w pompy wielotłoczkowe, 11) gwarancja minimum 12 miesięcy od podpisania umowy, 12) system amortyzujący łyżkę ładowarkową (pływająca łyżka), 13) dodatkowe łyżki koparkowe podsiębierne o szerokości ok. 300 mm - 1 szt. i łyżka skarpowa o szerokości ok. 1500 mm - 1 szt. 14) instalacja elektryczna 12V z oświetleniem drogowym, 15) dwoje drzwi do kabiny umożliwiające dostęp z prawej i z lewej strony, 16) kabina wyciszona, wentylowana, ogrzewana, 17)konstrukcja kabiny umożliwiająca widoczność łyżki załadowawczej w czasie pracy, 18) minimalne wyposażenie dodatkowe koparko-ładowarki: a) skrzynka narzędziowa z zestawem kluczy, b) gaśnica z homologacją, c) trójkąt ostrzegawczy, d) apteczka, e) instrukcja dla operatora w języku polskim, f) katalog części zamiennych, g) dodatkowe światło ostrzegawcze pomarańczowe.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.40.00-2, 43.26.10.00-0, 66.00.00.00-1.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·          

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·          

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

- dane techniczne oferowanej koparko - ładowarki kołowej w zakresie objętym specyfikacją,

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wykaz dokumentów złożonych w ofercie - załącznik nr 1 - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 - obliczenie ceny - (wzór - załącznik nr 3) - dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), - oświadczenie, że oferowany przedmiot odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego (wzór zał. nr 5), - wykaz podwykonawców przewidzianych do wykonania zamówienia - (wzór załącznik nr 6), - harmonogram spłat rat leasingowych z wyszczególnieniem części kapitałowej i odsetkowej raty leasingowej oraz kwotą ubezpieczenia.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrzyca.bazagmin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca ul. Jarocińska 20 63 - 330 Dobrzyca.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2010 godzina 09:00, miejsce: Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca ul. Jarocińska 20 63 - 330 Dobrzyca.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

   Zatwierdził:

Kierownik Zakładu Komunalnego        Gminy Dobrzyca

     /-/  inż. Robert Cierniak

 

Dobrzyca, dnia 11.05.2010r.

 

 

 

Załączniki