Bazagmin.pl
 

Komunikaty zobacz archiwum

Przebudowa ulicy Głuchej w Kowalach Oleckich

Komunikaty | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Kowale Oleckie dn.18.06.2010r. WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE IGPU.5541-1/2010 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Głuchej w Kowalach Oleckich Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami : Dz. U. z 2008 nr 171, poz. 1058 ) Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje , iż do realizacji zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 28.05.2010r. pod nr 137927 -2010 wy ano ofertę nr 2 złożoną przez... więcej...

Mostami Mazurki

Komunikaty | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Kowale Oleckie , dn. 20.08.2010r. IGPU. 3410-8/10 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Cicha Wólka w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Oś Priorytetowa 5 „ Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna „ , Działanie 5.2 – „ Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu „ , Poddziałanie 5.2.1 – „ Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny „ - Regionalny Program Operacyjny... więcej...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji

Komunikaty | 2010-08-09 | Publikujący: Wieliczki

Do mieszkańców Gminy Wieliczki Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Wieliczki, które odbędzie się w dniu 18 sierpnia (środa) 2010 r. o godz. 930 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach. Przedmiotem posiedzenia będzie analiza materiałów na sesję, której głównym tematem będzie między innymi: Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r. Stan realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2010 r. Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego... więcej...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji

Komunikaty | 2010-08-09 | Publikujący: Wieliczki

Do mieszkańców Gminy Wieliczki Zapraszam di wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wieliczkach, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia ( wtorek ) 2010 r. o godz. 900 . Tematykę posiedzenia stanowić będzie: 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta. 2. Sprawy różne. Z poważaniem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kopiczko ... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi Integracji Społecznej z dnia 06 lipca 2010 roku

Komunikaty | 2010-07-12 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi Integracji Społecznej z dnia 06 lipca 2010 roku W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w ramach umowy pożyczki Nr 7358 POL zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bankiem Światowym), a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 07 kwietnia 2006 roku na Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich (PPWOW), Gmina Kowale Oleckie uzyskała dotację w wysokości 82000 EURO (306826,81 PLN), część tej dotacji w wysokości 15 200,00 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług. 1.ZAMAWIAJĄCY Wójt... więcej...

ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Wsparcie działalności Wiejskiego Centrum Integracji w miesiącach lipiec – sierpień 2010 roku, tym organizacja wycieczki integracyjnej”

Komunikaty | 2010-07-12 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Kowale Oleckie, 30 czerwca 2010 roku WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE HELENA ŻUKOWSKA ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta na świadczenie Usług Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zamówienie: „Wsparcie działalności Wiejskiego Centrum Integracji w miesiącach lipiec – sierpień 2010 roku, tym organizacja wycieczki integracyjnej” Zgodnie z § 3 pkt 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, zawartego pomiędzy Zarządem Województwa,... więcej...

Orlik Sokółki

Komunikaty | 2010-06-30 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Kowale Oleckie dn.30.06.2010r. Wójt Gminy Kowale Oleckie IGPU.5541-3/2010 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZŁOŻONYCH OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA BUDOWE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami : Dz. U. z 2008 nr 171, poz. 1058 ) Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje , iż do realizacji zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 25.05.2010r. pod nr 133769 -2010, na budowę boiska... więcej...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na Usługi Integracji Społecznej z dnia 18 czerwca 2010 roku

Komunikaty | 2010-06-24 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi Integracji Społecznej z dnia 18 czerwca 2010 roku W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w ramach umowy pożyczki Nr 7358 POL zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bankiem Światowym), a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 07 kwietnia 2006 roku na Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich (PPWOW), Gmina Kowale Oleckie uzyskała dotację w wysokości 82000 EURO (306826,81 PLN), część tej dotacji w wysokości 6 316,89 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług. 1.ZAMAWIAJĄCY Wójt... więcej...

Bezpłatne badania - zapraszamy

Komunikaty | 2010-06-11 | Publikujący: Wieliczki

Bezpłatne badania cytologiczne Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 25-59 lat na bezpłatne badanie cytologiczne. Wykonać je można 13 czerwca 2010 r. w godz. od 10.00-16.00 w Poradni K w Olmedica Sp. z o.o. w Olecku, ul. Gołdapska 1. Badaniem w ramach NFZ będą objęte Panie, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonanej cytologii. ... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Komunikaty | 2010-06-04 | Publikujący: Wieliczki

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z2004roku ze zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997), Zarządzenia Nr 26/10 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia - podaję do publicznej wiadomości wykaz... więcej...

Przebudowa drogi powiatowej nr 1887 N

Komunikaty | 2010-06-01 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Kowale Oleckie dn.01.06.2010r. Wójt Gminy Kowale Oleckie OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 1887N Kowale Oleckie – Sokółki – Dunajek od km 0=000 do km 8=390 – I etap długości 3,63km. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami : Dz. U. z 2008 nr 171, poz. 1058 ) Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje , iż do realizacji zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie zamówień... więcej...

Ogłoszenie o konkursie

Komunikaty | 2010-05-26 | Publikujący: Wieliczki

WÓJT GMINY WIELICZKI działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010r. I. Konkurs ofert dotyczy zadania: 1. „Umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja gminy na imprezach ponadlokalnych oraz organizacja imprez sportowych” polegające na: - szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży, - organizowaniu imprez w zakresie kultury fizycznej... więcej...

OSTRZEŻENIE

Komunikaty | 2010-05-13 | Publikujący: Wieliczki

OSTRZEŻENIE wydane przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku OSTRZEŻENIE Nr 30 Zjawisko: Burze Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 13:30 dnia 13.05.2010 do godz. 21:00 dnia 13.05.2010 Obszar: Województwo warmińsko-mazurskie Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, przemieszczających się z południowego wschodu na północny zachód, podczas których opady deszczu wyniosą 10-20 mm, lokalnie 30-40 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Skutki: Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie... więcej...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Komunikaty | 2010-04-28 | Publikujący: Wieliczki

G-I.7624-3/10 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam że w dniu 27. 10. 2010 r. Gmina Wieliczki wydała postanowienie o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 14 elektrowni wiatrowych (turbiny typ Nordex N 100) o łącznej mocy zespołu 35 MW (o mocy... więcej...

postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Komunikaty | 2010-04-28 | Publikujący: Wieliczki

Wieliczki, dn. 27. 04. 2010 r. G-I.7624-3/10 POSTANOWIENIE w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z 3 października 2008r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 123 KPA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Postanawiam zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia... więcej...

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

Komunikaty | 2010-04-28 | Publikujący: Wieliczki

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z2004roku ze zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997) i Zarządzenia Nr 16/10 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia podaje do publicznej wiadomości wykaz... więcej...

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 elektrowni wiatrowych

Komunikaty | 2010-04-28 | Publikujący: Wieliczki

G-I. 7624-3/10 Wieliczki, dn. 27. 04. 2010r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 a także art. 66 i art. 68 oraz w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po zaciągnięciu opinii: 1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – postanowienie z dnia 08.... więcej...

Zdrowym być… to zdrowo żyć, czyli „Trzymaj formę!”

Komunikaty | 2010-04-23 | Publikujący: Wieliczki

W załączeniu przekazujemy komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku.... więcej...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji

Komunikaty | 2010-04-14 | Publikujący: Wieliczki

Szanowni mieszkańcy Gminy Wieliczki Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Wieliczki, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia (piątek) 2010 r. o godz. 930 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach. Przedmiotem posiedzenia będzie: 1. Analiza materiałów na sesję. 2. Sprawy różne. Z poważaniem Przewodniczący Komisji Andrzej Marek Jankowski ... więcej...

OGŁOSZENIE W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kowale Oleckie w 2010 roku przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Komunikaty | 2010-04-13 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Kowale Oleckie, 30 marca 2010 roku WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE OGŁOSZENIE W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kowale Oleckie w 2010 roku przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, w zakresie: 1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych promujących Gminę Kowale Oleckie, w tym zorganizowanie „Kowaliady” i Święta Plonów (wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie 30 000,00 zł), 2. Upowszechnianie turystyki, sportu, kultury fizycznej i krajoznawstwa, promocja... więcej...

Wyakz lokali przeznaczonych do najmu

Komunikaty | 2010-04-12 | Publikujący: Wieliczki

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z2004roku ze zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997), Zarządzenia Nr 14/10 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 12 kwietnia 2010 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do najmu - podaję do publicznej wiadomości wykaz... więcej...

KLESZCZ MAŁY CZY DUŻY – NIC DOBREGO NIE WRÓŻY

Komunikaty | 2010-04-09 | Publikujący: Wieliczki

W załączeniu przekazujemy komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku.... więcej...

Kwalifikacja wojskowa w 2010 roku - OBWIESZCZENIE

Komunikaty | 2010-04-02 | Publikujący: Wieliczki

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2010 ROKU Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku o ony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 roku Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 roku nr 180, poz. 1496, z 2006 roku Nr 104, poz. 708 i poz. 711 i Nr 220, poz. 1600 i z 2007 roku Nr 107, poz. 732, Nr 176, poz. 1242, z 2008 roku Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190,... więcej...

wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Komunikaty | 2010-04-01 | Publikujący: Wieliczki

WYKAZ Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z2004roku ze zm.), Uchwały Nr XI/60/2004 Rady Gminy Wieliczki z dnia 23 kwietnia 2004roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. Nr 85, poz. 997), Zarządzenia Nr 10/10 Wójta Gminy Wieliczki z dnia 22 marca 2010r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia oraz Zarządzenia Nr 12/10 Wójta Gminy... więcej...

Budowa zespołu elektrowni wiatrowych - Obwieszczenie

Komunikaty | 2010-03-17 | Publikujący: Wieliczki

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam że w dniu 05. 03. 2010 r. na wniosek z dnia 03. 03. 2010 r. (bez numeru) INFUSION Polska Sp. z o.o. ul. Al. Solidarności 117, 00 – 140 Warszawa podjęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację zadania: „Budowa... więcej...