Bazagmin.pl
 

Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Aktualności | 2010-08-23 | Publikujący: Wieliczki

Do wiadomości mieszkańców gminy

 

 

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 24 sierpnia ( wtorek ) 2010r. o godz. 10-tej w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach obrady XXXV  Sesji Rady Gminy Wieliczki.

 

Tematyka Sesji będzie obejmować m.in.

1.      Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji.

3.      Interpelacje radnych.

4.      Informacja na temat przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieliczki za I półrocze 2010 r.

5.      Stan realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2010 r.

6.      Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2010/2011.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Cimochy na lata 2009-2015.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Wieliczki.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

12. Sprawy różne.

13. Wolne wnioski.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Bielawski