Bazagmin.pl
 

Komunikaty

Mostami Mazurki

Komunikaty | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

 

Kowale Oleckie , dn. 20.08.2010r.

 

                                                                        

IGPU. 3410-8/10

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Cicha Wólka w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Oś Priorytetowa 5 „ Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna „ , Działanie 5.2 – „ Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu „ , Poddziałanie 5.2.1 – „ Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny „ -  Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 nr UDA-RPWM.05.02.01-28-036/09  pn. „ Przebudowa odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1746N przez m. Cicha Wólka od km 0+000 do km 1+385 na szlaku rowerowym Mostami Mazurki 

 

 

    Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami : Dz. u. z 2008r. Nr 171 , poz. 1058) Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje , że do realizacji zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3 sierpnia 2010r. pod poz. 208159-2010 wybrano ofertę nr 1 złożoną  przez  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Augustowie przy ul. Kolejowej 28 za cenę 892 946,84 złotych brutto .

   Wybrana oferta spełniła wszelkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w kryterium cena uzyskała maksymalna ilość punktów .

W niniejszym postępowaniu wpłynęły 3 oferty :

 

Numer

oferty

Nazwa ( firma ) i adres wykonawcy

 

Cena brutto/ zł

 

Liczba punktów w zakresie cena

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. , 05-300 Mińsk Mazowiecki , ul. Kolejowa 28

892 946,84

100

2

Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o. 19-400 Olecko , ul. W. Polskiego 12

983 811,93

90,76

3

Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A. 16- 300 Augustów , ul. W. Polskiego 54

1 133 668,38

78,77

 

1)     OFERTY ODRZUCONE – BRAK

2)     Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą robót – 30 sierpień 2010r.

 

    Wykonawcom , których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień publicznych , przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy P.z.p.

 

 

Helena Żukowska