Bazagmin.pl
 

Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Aktualności | 2010-06-28 | Publikujący: Wieliczki

Do wiadomości mieszkańców gminy

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 28 czerwca ( poniedziałek ) 2010r. o godz. 10-tej w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Wieliczkach obrady XXXIII  Sesji Rady Gminy Wieliczki.

Tematyka Sesji będzie obejmować m.in.

1.      Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokółu z ostatniej Sesji.

3.      Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje radnych.

4.      Sytuacja na rynku pracy w gminie.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczki.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury
w Wieliczkach.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieliczkach.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie procedury  uchwalania budżetu gminy Wieliczki, rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz procedury rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy
i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy  Wieliczki na 2010 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wieliczki.

12. Sprawy rożne.

13. Wolne wnioski.                                                                          

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Bielawski