Bazagmin.pl
 

Przetargi

Orlik Sokółki

Przetargi | 2010-06-04 | Publikujący: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wójt Gminy Kowale Oleckie

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

o przetargu nieograniczonym na budowę boiska wielofunkcyjnego w Sokółkach w ramach Programu Moje boisko Orlik  2012

1.        Zamawiający : Wójt Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , tel-fax (0-87) 523 82 79

 

2.        Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony ( art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  dnia 29 stycznia  2004r – (Dz. U. Nr 223  z  2007r. , poz. 1655 z późn. zm. )

 

3.        Określenie sposobu uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Siwz można nabyć  w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Kowalach Oleckich , ul. Kościuszki 44   w godz. 800 – 1500  , pokój nr 14 od dnia  25.05.2010r.  oraz na stronie internetowej Urzędu : www.bip.gmina.kowale.fr.pl

 

4.        Opis przedmiotu zamówienia : klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień  Publicznych :

§         45.21.22.21-1  : roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

§         Niniejszy projekt realizowany będzie w ramach Programu Moje boisko Orlik 2012

5. Informacja o możliwości złożenia  oferty wariantowej :

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych .

 

6.  Termin wykonania zamówienia :

umowa zostanie zawarta na okres do 15.09.2010r.

 

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków :

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział wziąć mogą osoby fizyczne i prawne spełniające następujące warunki :

-          spełniają warunki art. 22 i nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19 , poz.177 ) ,

-          zrealizują zamówienie w terminie do 15.09.2010r.

-          przedstawią zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem  podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne .

 

  1. Informacja na temat wadium :

Wadium – 25 000  PLN .

 

  1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

               Cena – 100 %

 

  1. Miejsce i termin składania ofert :

Termin składania ofert –10.06.2010r. do godz. 900 .

Miejsce składania ofert – Urząd Gminy w Kowalach Oleckich , 19-420 Kowale Oleckie , ul. Kościuszki 44 , sekretariat  .

Osoba do kontaktów – Andrzej Malinowski , tel. (-087) 5238279 .

Miejsce i termin otwarcia ofert : Urząd Gminy w Kowalach Oleckich , ul. Kościuszki 44/sala konferencyjna/   . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2010r. o godzinie 910 .

 

  1. Termin związania z ofertą :    30 dni od terminu złożenia ofert . 

 

Helena Żukowska

Załączniki