Bazagmin.pl
 

Powiat niżański

Przetargi

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 9 stycznia 2009 r

Przetargi | 2009-01-09 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OGŁOSZENIE 

 

WÓJTA  GMINY  HARASIUKI

z dnia 9 stycznia 2009 r

 

w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

 

             Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./  § 3 ust. 1   i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że  ogłaszam  nieograniczony  przetarg  ustny  na  sprzedaż  niżej  wymienionej  działki:

 

Działka  nr  148  o  pow.  0,91 ha  KW  90216  położona w obrębie miejscowości Maziarnia  cena wywoławcza  11.205,00      wadium   1120,00 

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Harasiuki, nie jest obciążona. Nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowiązku sporządzenia dla niej planu.            

         W studium uwarunkowań w części południowej oznaczona jako ekosystemy leśne, w części północnej ekosystemy zieleni łęgowej.

         Kształt działki to wydłużony prostokąt węższymi bokami przylega do dróg gruntowych. Działka rolno-leśna. Zadrzewienie to głównie samosiejki sosny oraz częściowo brzozy o średnim wieku około 25 lat, bez drzew przedstawiających wartość budowlaną.

Przetarg odbędzie się  11  lutego  2009 r  o godz. 10°°  w   budynku  Urzędu Gminy.

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wniesienie  gotówką  wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  na konto Urzędu Gminy Harasiuki w BS Biłgoraj O/Harasiuki  Nr 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001  nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 6 lutego 2009 r (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek).

    Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

     W przypadku, jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w działki można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 10 tel. /015/  879-13-06  wew. 36.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

                                                                            WÓJT  GMINY

                                                         / - /  Henryk  BŹDZIUCH

Herbarz gminny