Bazagmin.pl
 

Powiat niżański

Przetargi

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 21 października 2008 r

Przetargi | 2008-10-21 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OGŁOSZENIE 

 

WÓJTA  GMINY  HARASIUKI

z dnia 21 października 2008 r

 

w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

 

             Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r  o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./  § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że  ogłaszam  nieograniczony  przetarg  ustny  na  sprzedaż  niżej  wymienionej  działki:

 

Działka  nr  912  o  pow.  0.20 ha  KW  68577  położona w obrębie miejscowości Huta Nowa  cena wywoławcza  16.383,00      wadium   1638,00 

Do ceny nabycia  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości  22%

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Harasiuki, nie jest obciążona.  Nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowiązku sporządzenia dla niej planu.            

         W studium uwarunkowań część działki przylegająca do drogi znajduje się  w terenie rozwoju osadnictwa wiejskiego o wielofunkcyjnym charakterze, pozostała powierzchnia działki to użytki rolne.

         Kształt działki to wydłużony prostokąt węższym bokiem przylegający do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Sąsiedztwo działki to zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa.

Przetarg odbędzie się  24  listopada  2008 r  o godz. 10°°  w   budynku  Urzędu Gminy.

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wniesienie  gotówką  wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  na konto Urzędu Gminy Harasiuki w BS Biłgoraj O/Harasiuki  Nr 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001  nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 20.11.2008 r (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek).

    Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

     W przypadku, jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w działki można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 10 tel. /015/  879-13-06  wew. 36.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

                                                                        WÓJT  GMINY

 

                                                               / - /  Henryk  BŹDZIUCH         

 

                                                                                              

 

 

Herbarz gminny