Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi - archiwum zobacz aktualne

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na remont chodników w miejscowościach: Rudowo i Giżynek

Przetargi | 2010-07-15 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 15.07.2010 r. 341 – 13/10 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na Remont chodników w miejscowościach: Rudowo i Giżynek Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 151613-2010. . Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na Remont chodników w miejscowościach: Rudowo i Giżynek... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont chodnika w miejscowości Łebki

Przetargi | 2010-07-15 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo: Remont chodnika w miejscowości Łebki Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 189153 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo , Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, faks 023 6794047. Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09

Przetargi | 2010-07-01 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 01.07.2010 r. 341 – 16/10 Zamawiający Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: przetargu nieograniczonego na budowę i przebudowę obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09”. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Gmina Strzegowo dokonała poniższych zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Zamawiający... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa kostki brukowej, krawężnika drogowego oraz obrzeży betonowych

Przetargi | 2010-06-02 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo: Dostawa kostki ukowej, krawężnika drogowego oraz o zeży betonowych Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 143585 - 2010; data zamieszczenia: 02.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo , Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, faks 023 6794047. Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA... więcej...

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na dostawę energii elektrycznej

Przetargi | 2010-05-19 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 19.05.2010 r. 341-9/10 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W związku z wystąpieniami wykonawców o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), udziela wyjaśnień. Wykonawcy... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego wielozadaniowego na rzece Wkrze na odcinku Strzegowo - Unierzyż

Przetargi | 2010-02-05 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

 Strzegowo: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego wielozadaniowego na rzece Wkrze na odcinku Strzegowo - Unierzyż Numer ogłoszenia w BZP : 33806 - 2010; data zamieszczenia: 05.02.2010 OGŁOSZENIE O ZA MÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo , Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, faks 023 6794047. Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika w miejscowości Unierzyż w ciągu drogi powiatowej

Przetargi | 2009-09-30 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

  Strzegowo: Budowa chodnika w miejscowości Unierzyż w ciągu drogi powiatowej Numer ogłoszenia w BZP: 339444 - 2009; data zamieszczenia: 30.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo , Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, faks 023 6794047. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)... więcej...

ZAKUP UŻYWANEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU O FUNKCJACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH DLA OSP RZĘGNOWO

Przetargi | 2009-08-27 | Publikujący: BIP - Dzierzgowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Gmina Dzierzgowo ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000,00 euro na: Zakup używanego średniego samochodu o funkcjach ratowniczo – gaśniczych dla OSP Rzęgnowo.... więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opłowego.

Przetargi | 2009-08-27 | Publikujący: BIP - Dzierzgowo

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym powyżej 14.000 euro. Urząd Gminy Dzierzgowo ul. T. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo tel./faks (023)653-30-12, (023)653-32-26, e-mail: ugdzierzgowo@bazagmin.pl">... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Przetargi | 2009-08-04 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

  Strzegowo: Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Numer ogłoszenia: 266130 - 2009; data zamieszczenia w BZP: 04.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo , Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, faks 023 6794047. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa... więcej...

Informacja o wyborze oferty na dostawę koparko-ładowarki

Przetargi | 2009-03-12 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 12.03.2009 r. 341-2/09 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę koparko-ładowarki Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zakład Komunalny w Strzegowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę koparko-ładowarki wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 3W Maszyny Budowlane Sp. z o.o. ul. Jana Ol achta 94A 01-102 Warszawa Cena z VAT wy anej oferty wynosi:... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie bankowej usługi budżetu gminy Dzierzgowo.

Przetargi | 2009-03-05 | Publikujący: BIP - Dzierzgowo

Dzierzgowo, dnia 04 marca 2009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Dzierzgowo z siedzibą w Dzierzgowie przy ul. T. Kościuszki 1 , 06-520 Dzierzgowo, tel. (0-23) 653 3012 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Dzierzgowo I. Przedmiotem zamówienia jest : Kompleksowa obsługa bankowa zamawiającego obejmująca: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych Urzędu Gminy Dzierzgowo, 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych Jednostek budżetowych gminy Dzierzgowo, 3)... więcej...

Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys euro na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę drogi gminnej Wydrzywilk - Nowe Łączyno

Przetargi | 2009-02-06 | Publikujący: BIP - Dzierzgowo

O g ł o s z e n i e Urząd Gminy w Dzierzgowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14.000 euro na : Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę drogi gminnej Wydrzywilk - Nowe Łączyno Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można ode ać w : Urzędzie Gminy w Dzierzgowie 06-520 Dzierzgowo, ul. Kościuszki 1 pok. Nr 14 w godz. 8.00 – 15.00, oraz zamieszczona jest na stronie internetowej bazagmin.pl/bip_dzierzgowo zakładka poka Oferty należy składać do dnia 17.02.2009 roku do godz. 10.00 w: Urzędzie Gminy Dzierzgowo 06-520... więcej...

Przetarg nieograniczony powyżej 14 tys reuro na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dzierzgowo

Przetargi | 2009-02-06 | Publikujący: BIP - Dzierzgowo

Nr sprawy 3411/2/09 Dzierzgowo, dn. 06.02.2009r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Urząd Gminy Dzierzgowo ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 euro na: bieżące utrzymanie dróg żwirowych na terenie Gminy Dzierzgowo SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy w Dzierzgowie, ul. T. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo, woj. mazowieckie, tel. 0 23653 30 12 , fax 0 23653 32 26, e-mail: arturk@bazagmin.pl, http://bazagmin.pl/bip_dzierzgowo/ zakładka POKA. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3)... więcej...

Raport z oceny ofert

Przetargi | 2008-10-03 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

RAPORT Z OCENY OFERT Komisja Oceniająca zwana dalej Komisją czyli zespołem doradczo-opiniującym, powołana w celu wyłonienia najkorzystniejszych ofert (oferty) składanych w ramach Programu Integracji Społecznej, przedkłada raport z oceny ofert zatwierdzony przez Wójta Gminy Szydłowo. W dniu 22.09.2008 r., godz. 10.00 Komisja - zespół doradczo-opiniujący w składzie: Irena Hinczewska, Barbara Jakubiak, Zdzisław Bialik, Bożena Szczepańska, stosując kryteria formalne, techniczne oraz merytoryczne dokonała oceny oferty i wy ała najkorzystniejszą ofertę. Ocena oferty... więcej...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa przepompowni ścieków Konotopa - Strzegowo

Przetargi | 2008-08-04 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 04.08.2008 r. 341 – 11/08 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na przebudowę przepompowni ścieków Konotopa - Strzegowo Działając na podstawie art. 92 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Maria Pluta PTHU HYDRO – MARKO, 63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 139 Cena z VAT wy anej oferty wynosi: 99 902,14 zł. Uzasadnienie... więcej...

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektami nr 484 położonej w Niedzborzu

Przetargi | 2008-07-15 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Strzegowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektami ( magazyny; stacja paliw) nr 484 położonej w Niedzborzu o pow. 0.6264 ha, nieruchomość położona jest w atrakcyjnym miejscu , uz ojona w sieć wodno-kanalizacyjną. Cena wywoławcza -121.600,00zł Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Strzegowie- Sala Konferencyjna dnia 18 sierpnia 2008 roku o godz. 12:00 (I przetarg miał miejsce 26 czerwca 2008r.) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokość... więcej...

Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych

Przetargi | 2008-04-18 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo: Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych. Numer ogłoszenia: 78704 - 2008; data zamieszczenia w Biuletynie zamówień Publicznych: 18.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, fax 023 6794047. Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.bazagmin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja... więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do hali sportowej w miejscowości Szydłowo -Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetargi | 2008-04-14 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Urząd Gminy Szydłowo ul. Mazowiecka 61 06-516 Szydłowo ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE* Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Urząd Gminy Szydłowo z siedzibą w 06-516 Szydłowo, ul. Mazowiecka 61postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia sportowego Hali Sportowej w miejscowości Szydłowo” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164,... więcej...

Dostawa paliw do pojazdów Urzędu Gminy w Strzegowie

Przetargi | 2008-04-08 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Numer ogłoszenia w BZP: 71612 - 2008; data zamieszczenia: 08.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, fax 023 6794047. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.strzegowo.bazagmin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:... więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kluszewo

Przetargi | 2008-04-08 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kluszewo Numer ogłoszenia: 71016 - 2008; data zamieszczenia: 08.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6554019, fax 023 6549328. * Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlowo-maz.bazagmin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ... więcej...

Przebudowa chodnika w m. Lipowiec Kościelny, nr działek 38, 61

Przetargi | 2008-04-03 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 03.04.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie,tel.: (023) 655-50-28 lub 29fax (023) 655-50-28 e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Przebudowa chodnika w m. Lipowiec Kościelny, nr działek 38, 61 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W załącznikach do SIWZ Wykonawca zobowiązany... więcej...

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Kluszewo-Sokólnik

Przetargi | 2008-03-31 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej Kluszewo-Sokólnik Numer ogłoszenia: 63898 - 2008; data zamieszczenia: 31.03.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6554019, fax 023 6549328. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bazagmin.pl/szydlowo I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kluszewo

Przetargi | 2008-03-27 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kluszewo Numer ogłoszenia: 61569 - 2008; data zamieszczenia: 27.03.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo, ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6554019, fax 023 6549328. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szydlowo-maz.bazagmin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do hali sportowej w miejscowości Szydłowo -Odpowiedz na zapytanie dotyczące SIWZ

Przetargi | 2008-03-20 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do hali sportowej w miejscowości Szydłowo Stosownie do art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Urząd Gminy w Szydłowie zawiadamia, że w dniu 19 marca 2008 roku wpłynęło następujące zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: „ Czy można zastosować słupki o profilu aluminiowym 120x100 owalnym ?” ” W związku z powyższym Urząd Gminy Szydłowo informuje, że w dokumentacji technicznej... więcej...