Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Komunikaty - archiwum zobacz aktualne

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postepowania

Komunikaty | 2010-07-16 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 15.07.2010r. Nr 7624/8-4/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. zawiadamia się, że w dniu 15.07.2010 roku zostało wszczęte na żądanie wnioskodawcy: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania

Komunikaty | 2010-05-28 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 27.05.2010r. Nr 7624/10-4/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Na podstawie art. 30, art. 33 ust.1 oraz art. 79 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że: zostało wszczęte na żądanie wnioskodawcy: 1) Remigiusz Rogowski zam. Unikowo 06–458 Niedzbórz... więcej...

Serwis informacyjny www.drogi.waw.pl

Komunikaty | 2009-01-22 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Ze względu na duże zainteresowanie społeczne planowanymi oraz realizowanymi inwestycjami drogowymi w województwie mazowieckim, Oddział w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zlecił utworzenie informacyjnego serwisu internetowego dotyczącego docelowego układu dróg ekspresowych i autostrady A-2 w województwie mazowieckim. Adres serwisu to: www.drogi.waw.pl ... więcej...

Konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: Przygotowanie programu i realizacja zajęć dla tworzonego Gminnego Centrum Rozwoju Kultury

Komunikaty | 2008-08-13 | Publikujący: BIP - Dzierzgowo

Urząd Gminy Dzierzgowo ul. T. Kościuszki 1 06-520 Dzierzgowo tel. 0236533012 Ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: Przygotowanie programu i realizacja zajęć dla tworzonego Gminnego Centrum Rozwoju Kultury Załącznik nr 6 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polski z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Dzierzgowo... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Komunikaty | 2008-06-10 | Publikujący: BIP - Dzierzgowo

URZĄD GMINY DZIERZGOWO informuje, że dnia 11 czerwca 2008 roku w siedzibie Urzędu Gminyw Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: I. Nieruchomość oznaczona jako działka Nr 122 o powierzchni 0,3300 ha położona w miejscowości Nowe Brzozowo. II. Nieruchomość oznaczona jako działka Nr 21 o powierzchni 0,7200 ha położona w miejscowości Zawady. Kontakt: telefon (023) 653 31 56. Wójt Gminy Marcin Kołakowski... więcej...

obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 013 Łomia do granicy Mława Wólka

Komunikaty | 2008-04-11 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OŚ.7624/DŚ/1/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 09.04.2008 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 kwietnia 2008 roku zamieszczono informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 013 Łomia-do granicy Mława Wólka od km 0+000,00 do km 0+757,26 położonej na terenie oznaczonym nr ew.: 235”. Wnioski... więcej...

obwieszczenie w sprawie przebudowy chodnika w m. Lipowiec Kościelny

Komunikaty | 2008-04-11 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OŚ.7624/DŚ-2/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 06.03.2008 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 marca 2008 roku zamieszczono informację o planowanym przedsięwzięciu polegającym na: Przebudowie chodnika przy drodze powiatowej Nr P2301W w m. Lipowiec Kościelny, Nr działek 38, 61. Wnioski lub uwagi w powyższej sprawie można składać na piśmie w terminie 21 dni w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym... więcej...

obwieszczenie w sprawie przebudowy chodnika w m. Krępa

Komunikaty | 2008-04-08 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OŚ.7624/DŚ-3/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 08.04.2008 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 kwietnia 2008 roku zamieszczono informację o planowanym przedsięwzięciu polegającym na: Przebudowie chodnika w m. Krępa, Nr działki 149. Wnioski lub uwagi w powyższej sprawie można składać na piśmie w terminie 21 dni w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym (Referat Ochrony Środowiska) w godz.... więcej...

Ogłoszenie o podpisaniu umowy

Komunikaty | 2008-03-31 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dn. 31.03.2008 r. OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym informuje, iż w dniu 28.03.2008 r. podpisanie umowę pomiędzy Urzędem Gminy w Lipowcu Kościelnym a Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowo-Handlowym „RAW”, 90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31 na „Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Lipowiec Kościelny, Kęczewo i Wola Kęczewska – etap I”. Wartość inwestycji utto: 211.548,00 zł. Wójt Gminy Lipowiec Kościelny mgr Michał Danielewicz ... więcej...

ogłoszenie o przetargu

Komunikaty | 2008-03-27 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) W ó j t G m i n y Lipowiec Kościelny ogłasza p i e r w s z y p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 27 o powierzchni 1,83 ha, położonej w o ębie Parcele Łomskie. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta nr KW 7497. Dojazd do działki drogą gruntową, częściowo utwardzoną płytami betonowymi – około 800 m od drogi asfaltowej... więcej...

ogłoszenie

Komunikaty | 2008-03-27 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dn. 27.03.2007 r. OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym informuje, iż w dniu 27.03.2008 r. wydano decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów segregowanych na terenie gminy Lipowiec Kościelny dla firmy Eko Bella Anna Gulczyńska, ul. Moniuszki 10, 06-500 Mława. Wójt Gminy mgr Michał Danielewicz ... więcej...

komunikat o XVII sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2008 r.

Komunikaty | 2008-03-20 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dn. 20-03-2008 r. K O M U N I K A T W dniu 27 marca 2008 r. / czwartek/ o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym odbędzie się XVII zwyczajną sesja Rady Gminy. Proponowany porządek o ad : 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy. 4. Informacja z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady Gminy. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. 6. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej kontroli przez... więcej...

komunikat o XVII sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2008 r.

Komunikaty | 2008-03-20 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dn. 20-03-2008 r. K O M U N I K A T W dniu 27 marca 2008 r. / czwartek/ o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym odbędzie się XVII zwyczajną sesja Rady Gminy. Proponowany porządek o ad : 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy. 4. Informacja z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady Gminy. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. 6. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej kontroli przez... więcej...

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Strzegowo

Komunikaty | 2008-03-17 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 14.03.2008r. Nr 7624/2-7/08 I N F O R M A C J A Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami/ Wójt Gminy w Strzegowie podaje do publicznej wiadomości że w dniu 12 marca 2008 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na : budowie 4 budynków inwentarskich – kurników o planowanej łącznej obsadzie do 200 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, w ramach tworzenia nowego siedliska... więcej...

Obwieszczenie w sprawie przebudowy chodnika w m Lipowiec K

Komunikaty | 2008-03-07 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OŚ.7624/DŚ-2/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 06.03.2008 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 marca 2008 roku zamieszczono informację o planowanym przedsięwzięciu polegającym na: Przebudowie chodnika przy drodze powiatowej Nr P2301W w m. Lipowiec Kościelny, Nr działek 38, 61. Wnioski lub uwagi w powyższej sprawie można składać na piśmie w terminie 21 dni w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym... więcej...

ogłoszenie dot wykonania dokumentacji technicznej seci kanalizacyjnej I etap

Komunikaty | 2008-03-04 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dn. 04.03.2008 r. OGŁOSZENIE W dniu 04.03.2008 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro na „Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Lipowiec Kościelny, Kęczewo i Wola Kęczewska – etap I”, w którym udział wzięły: 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ADIR” Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce za cenę: Cena netto: 180000,00 zł 2. Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej... więcej...

ogłoszenie

Komunikaty | 2008-03-04 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 r., Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) Wójt Gminy Lipowiec Kościelny i n f o r m u j e , że w dniach od 04 marca 2008 r. do 25 marca 2008 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym zostanie wywieszony wykaz nr G.72241/3/2008 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej i bezprzetargowej. Wykaz obejmuje działki numer: 1) 27 o pow. 1,8300 ha, położoną w Parcelach Łomskich - przetarg 2) 147/2 o pow. 0,0794 ha, położoną w Lipowcu... więcej...

Podpisanie umowy na wykonanie inwestycji pn. "Remont chodnika przy drodze w m. Łomia, Nr działki 97, Etap II, km 0+500 ÷ 1+300”

Komunikaty | 2008-02-26 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym informuje, iż w dniu 26.02.2008 r. podpisano umowę pomiędzy Urzędem Gminy w Lipowcu Kościelnym a Delta-Prid Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 9, 06-400 Ciechanów na wykonanie inwestycji pn. „Remont chodnika przy drodze w m. Łomia, Nr działki 97, Etap II, km 0+500 ÷ 1+300”. Wartość inwestycji utto: 178.986,83 zł ... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Komunikaty | 2008-02-26 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 25.02.2008r. Nr 7624/3-7/08 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn.zmianami/ oraz art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, Wójt Gminy Strzegowo podaje do publicznej wiadomości że w dniu 25.02.2008 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie... więcej...

Wydanie decyzji środowiskowej

Komunikaty | 2008-02-25 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OŚ.7624/DŚ/15/2007/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 25.02.2008 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 lutego 2008 roku zamieszczono informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory na 60 DJP wraz z częścią socjalną i magazynową oraz płyty gnojowej i zbiornika na gnojówkę na działkach o nr ew.: 498 i... więcej...

Komunikat nr 2

Komunikaty | 2008-02-22 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Komunikat nr 2 dotyczy odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu na zadanie "Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipowiec Kościelny, Kęczewo i Wola Kęczewska - etap I". Plik zawierający te odpowiedzi został dodany do przedmiotowego przetargu ogłoszonego /zamieszczonego/ w BIP... więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komunikaty | 2008-02-22 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 22.02.2008r. Nr 7322/1-1/2008 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.Nr.80, poz.717 z późn. zmianami/ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Strzegowo uchwały Nr XIV/103/2008 z dnia 8 lutego 2008 roku o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Rydzyn Szlachecki gmina Strzegowo. Zainteresowani mogą składać... więcej...

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo jednorodzinne

Komunikaty | 2008-02-13 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

WYKAZ NIERUCHOMOŚĆI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY STRZEGOWO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY – położone w Strzegowie KW 57544 Nr działki powierzchnia w m² cena wywoławcza w złotych: 108/3 o pow. 788 - cena wywoławcza 19.000,00 108/5 o pow. 758 – cena wywoławcza 18.300,00 109/3 o pow. 750 – cena wywoławcza 18.100,00 109/5 o pow. 750 – cena wywoławcza 18.100,00 109/7 o pow. 750 - cena wywoławcza 18.100,00 109/9 o pow. 750 - cena wywoławcza 18.100,00 110/3 o pow. 775 - cena wywoławcza 18.700,00 110/5 o pow. 775 - cena wywoławcza 18.700,00 ... więcej...

Dopłata do utylizacji zwierząt.

Komunikaty | 2008-02-07 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Rodzaj zwierzęcia. Kwota płacona przez rolnika "ryczałtowego" / zł/. Kwota płacona przez rolnika "vatowca" / zł /. Bydło powyżej 24 miesiąca bezpłatnie 18,78 Bydło 12 - 24 miesiąca 43,34 59,28 Bydło poniżej 12 miesiąca 12,84 22,8 Konie powyżej 12 miesiąca 43,34 59,28 Konie poniżej 12 miesiąca 12,84 22,8 Owce, kozy powyżej 12 miesiąca bezpłatnie 10,8 Owce, kozy poniżej 12 miesiąca 12,84 22,8 Świnie powyżej 110 kg 12,84 22,01 Świnie 50 – 100 kg 7,06 12,11 ... więcej...