Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi zobacz archiwum

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont chodnika w miejscowości Łebki

Przetargi | 2010-08-24 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 24.08.2010 r. 341 – 17/10 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na „Remont chodnika w miejscowości łebki”. Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 189153-2010. Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na remont chodnika w miejscowości Łebki do realizacji zamówienia... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont nawierzchni jezdni ul. Szkolnej i Placu Wolności w Strzegowie

Przetargi | 2010-08-18 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo: Remont nawierzchni jezdni ul. Szkolnej i Placu Wolności w Strzegowie Numer ogłoszenia: 255954 - 2010; data zamieszczenia: 18.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo , Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, faks 023 6794047. Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzegowo

Przetargi | 2010-08-12 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 12.08.2010 r. 341-19/10 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzegowo Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W związku z wystąpieniem Wykonawcy o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09”

Przetargi | 2010-08-11 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 11.08.2010 r. 341 – 18/10 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09”. Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 195185-2010. Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie Czarnocinek

Przetargi | 2010-08-10 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 2010.08.10 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Strzegowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: działek położonych w o ębie Czarnocinek objętych KW PL1M/00060787/0 o nr : 107/6 o powierzchni 0,1615ha cena wywoławcza 25.600,00zł wadium 2.560,00zł 107/7 o powierzchni 0,1224ha cena wywoławcza 15.800,00zł wadium 1.580,00zł 107/8 o powierzchni 0,1199ha cena wywoławcza 15.500,00zł wadium 1.550,00zł w dniu 9 września 2010 roku o godz. 10:00 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w o ębie Unikowo objętej KW PL1M/00056535/8 I... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Woli Kanigowskiej.

Przetargi | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Woli Kanigowskiej. Numer ogłoszenia: 242748 - 2010; data zamieszczenia: 09.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo , Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, faks 023 6794047. Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE... więcej...

Sprzedaż nieruchomości w m. Krępa, Lewiczyn

Przetargi | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny,dn.2010.08.05 G.72241/1/10 O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Dz.U.Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) W ó j t G m i n y Lipowiec Kościelny ogłasza d r u g i p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości Położenie (nr KW) Nr działki i pow. w m² Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza działek w zł (netto) Wadium w zł Miejsce, data i... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na budowę i przebudowę obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09

Przetargi | 2010-08-04 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 04.08.2010 r. 341 – 16/10 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na „ Budowę i przebudowę obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09”. Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 168841-2010. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu... więcej...

Lipowiec Kościelny: Remont elewacji budynku O.S.P. w Niegocinie

Przetargi | 2010-08-04 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny: Remont elewacji budynku O.S.P. w Niegocinie Numer ogłoszenia: 237344 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 23 6555028, faks 23 6555028. Adres strony internetowej zamawiającego: bazagmin.pl/bip_lipowiec_koscielny I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT... więcej...

Przetarg nieograniczony na realizację projektu pn. Inwestuj w siebie

Przetargi | 2010-08-03 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Szydłowo: Inwestuj w siebie Numer ogłoszenia: 236280 - 2010; data zamieszczenia: 03.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo , ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6554019, faks 023 6549328. · Adres strony internetowej zamawiającego: http://bazagmin.pl/bip_szydlowo · Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: n/d I.... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzegowo

Przetargi | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzegowo Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 204293 - 2010; data zamieszczenia: 30.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo , Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, faks 023 6794047. Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Stara Sławogóra gm. Szydłowo

Przetargi | 2010-07-26 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Wójt Gminy Szydłowo ogłasza Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Stara Sławogóra gm. Szydłowo 1. Działka Nr 208/1 o pow. 0,1603ha, cena wywoławcza 15.757zł. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczone będą koszty podziału i wyceny przedmiotowej działki. Nieruchomość niezabudowana oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennym symbolem 1 RM – Teren pod zabudowę zagrodową. Otoczona jest drogami o nawierzchni asfaltowej. Wzdłuż obu dróg biegnie napowietrzna linia elektryczna oraz ułożony... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Moje Boisko Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Niedzborzu

Przetargi | 2010-07-23 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 23.07.2010 r. 341 – 15/10 Wykonawcy którzy złożyli ofertę INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341- 15/10. Nazwa zadania: Moje Boisko Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Niedzborzu Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 182842-2010. Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr... więcej...

Lipowiec Kościelny: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej w m. Parcele Łomskie 08 i 019 KDW gm. Lipowiec Kościelny. Zadanie nr 2 Przebudowa drogi gminnej nr dz.218 od drogi nr dz. 187 do drogi gminnej nr dz. 231 w m. Lewiczyn

Przetargi | 2010-07-22 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej w m. Parcele Łomskie 08 i 019 KDW gm. Lipowiec Kościelny. Zadanie nr 2 Przebudowa drogi gminnej nr dz.218 od drogi nr dz. 187 do drogi gminnej nr dz. 231 w m. Lewiczyn Numer ogłoszenia: 195705 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09

Przetargi | 2010-07-21 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 195185 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo , Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, faks 023 6794047. Adres strony internetowej... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na przebudowę i remont dróg gminnych: Rydzyn Szlachecki - Mączewo, Drogiszka, Niedzbórz, Chądzyny Kuski - Chądzyny Las, Budy Wolińskie, Kowalewko, Mdzewko, Maryśka Nowa

Przetargi | 2010-07-13 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 13.07.2010 r. 341 – 14/10 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na przebudowę i remont dróg gminnych: Rydzyn Szlachecki - Mączewo, Drogiszka, Niedzbórz, Chądzyny Kuski - Chądzyny Las, Budy Wolińskie, Kowalewko, Mdzewko, Maryśka Nowa Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 164115-2010. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Woli Kanigowskiej i Czarnocinku

Przetargi | 2010-07-13 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 2010.07.13 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Strzegowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: I. działki nr 184 o pow. 0,2965 ha KW PL1M/00060871/6 położonej w Czarnocinku cena wywoławcza 23.026,00zł wadium 2.310,00zł który odbędzie się w Urzędzie Gminy –Sala Konferencyjna dnia 13 sierpnia 2010 roku o godz. 10:00 II. działek położonych w o ębie Wola Kanigowska objętych KW PL1M/00059746/1 180/3 o powierzchni 0,3607ha cena wywoławcza 27.600,00zł wadium 2.760,00zł 180/6 o powierzchni 0,3836ha cena wywoławcza 18.600,00zł wadium 1.860,00zł 180/7... więcej...

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - do przetargu na budowę i przebudowę obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09

Przetargi | 2010-07-08 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 08.07.2010 r. Zamawiający Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 341-16/10 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W związku z wystąpieniem wykonawcy o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy... więcej...

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przetargi | 2010-07-07 | Publikujący: BIP - Wiśniewo

Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla potrzeb gospodarstw domowych Gminy Wiśniewo.... więcej...

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na budowę i przebudowę obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09

Przetargi | 2010-07-05 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 05.07.2010 r. Zamawiający Gmina Strzegowo 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 341-16/10 Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W związku z wystąpieniem wykonawcy o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.),... więcej...

Remont elewacji budynku O.S.P. w Niegocinie

Przetargi | 2010-07-02 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny: Remont elewacji budynku O.S.P. w Niegocinie Numer ogłoszenia: 193338 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 23 6555028, faks 23 6555028. Adres strony internetowej zamawiającego: bazagmin.pl/bip_lipowiec_koscielny I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT... więcej...

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Niedzborzu

Przetargi | 2010-07-02 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo, 02.07.2010 r. Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy; postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341- 15/10. Nazwa zadania: „Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Niedzborzu Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W związku z wystąpieniami wykonawców o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art.... więcej...

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nosarzewo Polne

Przetargi | 2010-06-30 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nosarzewo Polne Numer ogłoszenia: 189514 - 2010; data zamieszczenia: 30.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo , ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6554019, faks 023 6549328. Adres strony internetowej zamawiającego: http://bazagmin.pl/bip_szydlowo/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nosarzewo Borowe

Przetargi | 2010-06-30 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Szydłowo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nosarzewo Borowe Numer ogłoszenia w BZP: 188882 - 2010; data zamieszczenia: 30.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szydłowo , ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6554019, faks 023 6549328. Adres strony internetowej zamawiającego: http://bazagmin.pl/bip_szydlowo/">http://bazagmin.pl/bip_szydlowo/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA... więcej...