Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Komunikaty zobacz archiwum

Decyzja środowiskowa

Komunikaty | 2010-08-20 | Publikujący: BIP - Wiśniewo

Planowane przedsięwzięcia polega na budowie instalacji do odchowu drobiu (dobudowa dwóch kurników o obsadzie 28000 sztuk/cykl produkcyjny),o łącznej obsadzie fermy 122000 sztuk (488 DJP) na działce nr ewid. 33/11 w Starych Kosinach gmina Wiśniewo... więcej...

Sesja Rady Gminy

Komunikaty | 2010-08-18 | Publikujący: BIP - Wiśniewo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) zwołuję na dzień 20 sierpnia 2010 r godz. 10-tą w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy XXXVIII Sesję Rady Gminy w Wiśniewie z następującym projektem porządku o ad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. Przyjęcie porządku o ad Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Przedstawienie wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 5. Podjęcie uchwał: a) w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniewie b) zmieniająca uchwałę w sprawie... więcej...

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT „Wizyta studyjna”

Komunikaty | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT „Wizyta studyjna” Informujemy, że na zaproszenie do składania ofert wpłynęła 1oferta. W wyniku zakończenia procedury rozstrzygnięcia konkursu , w dniu 17.08.2010r. zostały zaakceptowana oferta: I – Społeczny Instytut Ekologiczny, Ul. Raszyńska 32/44, lokal 140, 02-026 Warszawa Umowa na realizację usługi: Zadanie I, część I „Wizyta studyjna” w kwocie 10.000,00 zł. Uzasadnienie: Oferta spełnia kryteria oceny technicznej i merytorycznej. ... więcej...

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT „Klub Seniora” i „Stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny – język angielski”

Komunikaty | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT kontynuacja działań: „Klub Seniora” i „Stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny – język angielski” Informujemy, że na zaproszenie do składania ofert wpłynęła 1 oferta. W wyniku zakończenia procedury rozstrzygnięcia konkursu , w dniu 17.08.2010r. zostały zaakceptowana oferta: I - Centrum Szkoleń Rozwoju Biznesu EURO – PARTNER Grzegorz Szczepkowski, ul. Dzierzgowska 8, 06-500 Mława, Umowa na realizację usługi: Zadanie... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Komunikaty | 2010-08-12 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 10.08.2010r. Nr 7624/11-5/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 8 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) z a w i a d a m i a m że w dniu 10.08.2010 roku zostało wydane postanowienie Nr 7624/11-4/2010 o... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wniosku w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

Komunikaty | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 04.08.2010r. Nr 7331/30-3/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wniosku w sprawie decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) z a w i a d a m i a m że w dniu 09.07.2010 roku wpłynął wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji, polegającej na rozbudowie istniejącej fermy drobiu o210 tyś. szt/cykl... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przetragu /Budynek Szkoły Podstawowej w Kęczewie wraz z działką/

Komunikaty | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 05.08.2010 r. I N F O R M A C J A Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym Nr 181/XLI/2010 z dnia 28 maja 2010 r. Wójt Gminy Lipowiec Kościelny i n f o r m u j e , że na okres 21 dni, tj. od 06 sierpnia 2010 r. do 27 sierpnia 2010 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym wywieszony został wykaz nr G. 72241/4/10 z dnia 05.08. 2010 r. nieruchomości... więcej...

Konkurs - kontyuacja Klubu Seniora i Język angielski dla dorosłych

Komunikaty | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 06-545 Lipowiec Kościelny 213 Tel. /023/655-50-28/29 Wójt Gminy Lipowiec Kościelny ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: „Klub Seniora” i „Stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny – język angielski” Załączniki: 1. Dokumentacja konkursowa. ... więcej...

Konkurs Wizyta studyjna

Komunikaty | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 06-545 Lipowiec Kościelny 213 Tel. /023/655-50-28/29 Wójt Gminy Lipowiec Kościelny ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: „Wizyta studyjna” Załączniki: 1. Dokumentacja konkursowa.... więcej...

Gmina Lipowiec Kościelny ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: „Wizyta studyjna

Komunikaty | 2010-07-30 | Publikujący: Lipowiec Kościelny

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 06-545 Lipowiec Kościelny 213 Tel. /023/655-50-28/29 ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania „Wizyta studyjna” ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina LIPOWIEC KOŚCIELNY uzyskała dotację w wysokości 10.000,00 PLN, którą przeznacza... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniewo położonej we wsi Stare Kosiny gm. Wiśniewo.

Komunikaty | 2010-07-26 | Publikujący: BIP - Wiśniewo

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniewo położonej Pe wsi Stare Kosiny gm. Wiśniewo. ... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniewo położonej we wsi Wojnówka gm. Wiśniewo.

Komunikaty | 2010-07-26 | Publikujący: BIP - Wiśniewo

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniewo położonej we wsi Wojnówka gm. Wiśniewo.... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania

Komunikaty | 2010-07-15 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 14.07.2010r. Nr 7624/12-3/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Na podstawie art. 30, art. 33 ust.1 oraz art. 79 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że: zostało wszczęte na żądanie wnioskodawcy: Michał Śliwiński ul. Mławska 43 06–540 Radzanów... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania

Komunikaty | 2010-07-13 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 12.07.2010r. Nr 7624/11-3/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a Na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. zawiadamia się, że w dniu 12.07.2010 roku zostało wszczęte na żądanie wnioskodawcy: Andrzej Goździkowski ul. Raciążska 60... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Komunikaty | 2010-07-08 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 07.07.2010r. Nr 7624/5-8/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) z a w i a d a m i a m że w dniu 06.07.2010 roku została wydana decyzja Nr 7624/5/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Komunikaty | 2010-07-05 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 05.07.2010r. Nr 7624/1-10/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 9, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) z a w i a d a m i a m że w dniu 05.07.2010 roku została wydana decyzja Nr 7624/1/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody... więcej...

Wykaz nieruchomości do sprzedania

Komunikaty | 2010-07-05 | Publikujący: BIP - Wiśniewo

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jedn. tekst Dz. U. Nr 261, poz.2603 z 2004 r. z późn. zm. / podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniewo, położonych we wsi Stare Kosiny gm. Wiśniewo, przeznaczonych do sprzedaży. ... więcej...

W Y K A Z nieruchomości do sprzedanaia

Komunikaty | 2010-07-05 | Publikujący: BIP - Wiśniewo

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jedn. tekst Dz. U. Nr 261, poz.2603 z 2004 r.z późn. zm. / podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniewo, położonych we wsi Wojnówka gm. Wiśniewo, przeznaczonych do sprzedaży. ... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Komunikaty | 2010-06-24 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 24.06.2010r. Nr 7624/9-4/2010 Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Strzegowo o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Zgodnie z art. 21 ust.2 pkt 8 oraz art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) z a w i a d a m i a m że w dniu 24.06.2010 roku zostało wydane postanowienie Nr 7624/9-3/2010... więcej...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegowo przeznaczonych do sprzedaży - Wola Kanigowska

Komunikaty | 2010-06-22 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 22.06.2010 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegowo przeznaczonych do sprzedaży Nr działki i powierzchnia Cena wywoławcza w złotych Opis nieruchomości Położenie nieruchomości Nr księgi wieczystej Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 180/3 0,3607 ha 27.600,00 Działka zabudowana budynkiem parterowym nie podpiwniczonym o powierzchni 150,44m2 . Budynek bez instalacji, nie zamieszkany, zlokalizowany w centrum przedmiotowej działki. Działka ma dostęp do drogi lokalnej o nawierzchni gruntowej. Wola... więcej...