Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Aktualności zobacz archiwum

  •  
  • Strony: 1
  •  

Obwieszczenie

Aktualności | 2010-08-20 | Publikujący: BIP - Wiśniewo

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury dotyczące "Przebudowy i rozbudowy (modernizacji) linii kolejowej E-65 Warszawa-Gdynia na terenie gminy Wiśniewo.... więcej...

Zintegrowana Strategia Integracji Społecznej dla obszaru Partnerstwa Ciuchcia Krasińskich

Aktualności | 2010-07-28 | Publikujący: BIP - Dzierzgowo

Pragnę przypomnieć i jeszcze raz serdecznie zaprosić na konferencję podsumowującą projekt: "Zintegrowana Strategia Integracji Społecznej dla obszaru Partnerstwa "Ciuchcia Krasińskich" ,która odbędzie się 29 lipca (czwartek) 2010 r.* w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czernicach Borowych *od godziny 10.30. Podczas konferencji rozdane zostaną Strategie Integracji Społecznej w wersji elektronicznej i papierowej.... więcej...

Informacja na temat projektu pt. Inwestuj w siebie

Aktualności | 2010-06-11 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

INFORMACJA Zapraszamy do udziału w projekcie Realizowanym w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy społecznej, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu pt. „Inwestuj w siebie” Projekt skierowany jest do: bezrobotnych od 19 – 54 roku życia, bezrobotnych długotrwale kobiet i mężczyzn, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,... więcej...

Zawiadomienie

Aktualności | 2010-05-14 | Publikujący: BIP - Wiśniewo

Urząd Gminy w Wiśniewie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 08.02.2010 wpłynął wniosek firmy ARTIMEX S.A ul. Złotego Smoka 22/21, 02-202 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego kat. C na działce... więcej...

Decyzja środowiskowa - 6 kurników w Starych Kosinach

Aktualności | 2010-05-14 | Publikujący: BIP - Wiśniewo

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 1, art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art.82 i art.85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 2 ust.1 pkt 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia... więcej...

Informacja

Aktualności | 2010-04-28 | Publikujący: BIP - Wiśniewo

Urząd Gminy w Wiśniewie zgodnie z art.77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwraca się z prośba o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odchowu drobiu o obsadzie 28 000 sztuk/cykl na działce o nr ewid. 33/11 w Starych Kosinach gm. Wiśniewo, powiat mławski, woj. mazowieckie.... więcej...

Informacja

Aktualności | 2010-04-28 | Publikujący: BIP - Wiśniewo

Urząd Gminy w Wiśniewie zgodnie z art.77 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwraca się z prośba o wydanie opinii dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odchowu drobiu o obsadzie 28 000 sztuk/cykl na działce o nr ewid. 33/11 w Starych Kosinach gm. Wiśniewo, powiat mławski, woj. mazowieckie.... więcej...

Zawiadomienie

Aktualności | 2010-04-28 | Publikujący: BIP - Wiśniewo

Urząd Gminy w Wiśniewie zawiadamia, że w dniu 27.04.2010 wpłynął wniosek Pana Mirosława Koźlakiewicza zam. Kunki 2, 06-550 Szreńsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odchowu drobiu o obsadzie 28 000 sztuk/cykl na działce o nr ewid. 33/11 w Starych Kosinach gm. Wiśniewo, powiat mławski, woj. mazowieckie.... więcej...

Informacja o możliwości składania za pośrednictwem Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Aktualności | 2010-03-10 | Publikujący: BIP - Dzierzgowo

Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następujący działań Osi 3: · Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 1 914 000 zł); · Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych... więcej...

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Trzcianka gm. Szydłowo

Aktualności | 2010-02-17 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Wójt Gminy Szydłowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony Termin poprzedniego przetargu: I przetarg-3.12.2009 r. na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Trzcianka gm. Szydłowo 1. Działka Nr 120/1 o pow. 0,0662 ha, cena wywoławcza 29.036zł Nieruchomość ta powstała z podziału działki Nr 120, na której stał budynek użytkowy. Budynek ten został podzielony na dwa segmenty. Na działce tej znajduje się segment użytkowy o pow. 68,30 m². W segmencie tym znajdują się 3 pomieszczenia: sień, pomieszczenie po byłym sklepie i garaż.. W planie... więcej...

Zaproszenie na szkolenie

Aktualności | 2009-11-16 | Publikujący: BIP - Dzierzgowo

ZAPROSZENIE Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu warsztatowym w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie od 2009 do 2014, które odbędzie się dnia 26 listopada 2009 roku o godz. 1100 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie PROGRAM SZKOLENIA: 1. Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” – LGD realizator Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie od 2009 do 2014 roku: · Leader oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata... więcej...

Ogłoszenie

Aktualności | 2009-08-31 | Publikujący: BIP - Wiśniewo

Obwieszczenie o przebudowie i rozbudowie (modernizacji) lini kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia od km 123.810 do km 125.700, LCS Ciechanów w raz z budową skrzyżowania dwupoziomowego - wiaduktu drogowego w km 124.895,15 nowej linii kolejowej E-65 w ciągu drogi powiatowej nr 07349 relacji Otocznia - Mława, na terenie gminy Wiśniewo.... więcej...

Raport z Oceny Ofert

Aktualności | 2009-05-07 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Raport z Oceny Ofert konkursuw ramach Poakcesyjnego ProgramuWsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: "Tworzenie różnorodnych form rozwoju kulturalno oświatowego, sportowegowsród dzieci i młodzieży oraz osób starszych" ... więcej...

Konkurs ofert w ramach Pakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich

Aktualności | 2009-03-31 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Urząd Gminy w Szydłowie 06-516 Szydłowo Telefon 023 6554019 Ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: Tworzenie różnorodnych form rozwoju kulturalno oświatowego, sportowego wsród dzieci i młodzieży oraz osób starszych __________________________________________________________________________ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Usługi integracji społecznej W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu miedzy- Narodowego Banku Odbudowy i Rozwoju... więcej...

Ogłoszenie o wyborze banku

Aktualności | 2009-03-25 | Publikujący: BIP - Dzierzgowo

Dzierzgowo, dn. 25 marca 2009 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTENIEJSZEJ OFERTY o wartości poniżej 60000 EURO Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Gmina Dzierzgowo, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo zawiadamia (Zamawiający), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dzierzgowo” wy ano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez : Bank Spółdzielczy w Grudusku, 06-460 Grudusk ul.... więcej...

Ogłoszenie w sprawie zmiany Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowo

Aktualności | 2009-03-16 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowo Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Szydłowo zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Szydłowo Uchwały nr XXII/104/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowo. Zainteresowani mogą składać... więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kluszewo gm. Szydłowo

Aktualności | 2008-10-08 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Wójt Gminy Szydłowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kluszewo gm. Szydłowo 1. Działka Nr 212/1 o pow. 0,1260 ha, cena wywoławcza 20538zł Nieruchomość niezabudowana oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennym symbolem 10 Up— usługi podstawowe. Posiada Księgę wieczystą KW 39812.Działka ta stanowi część terenu byłej szkoły podstawowej w Kluszewie została wydzielona z większej działki Nr 212, ma kształt trapezu. Do działki tej doprowadzony jest wodociąg wiejski i prąd elektryczny. II... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •