Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi - archiwum

Informacja o wyborze oferty na dostawę koparko-ładowarki

Przetargi | 2009-03-12 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 12.03.2009 r.

341-2/09

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę koparko-ładowarki

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zakład Komunalny w Strzegowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę koparko-ładowarki wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

3W Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 94A
01-102 Warszawa

Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 256 200,00 zł.
 (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych gr. 00/100).
Uzasadnienie wyboru:
wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „najniższa cena”.
Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Do oceny ofert zastosowano kryterium – „Najniższa cena”


1. WARYŃSKI TRADE Sp. z o.o. 
   ul. Jana Kazimierza 1/29, 01-248 Warszawa - 77,58 pkt.

2. INTERHANDLER Sp. z o.o. ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń - ofert odrzucona

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RF” 
   Rafał Frankusul. 28 czerwca 1956 r. nr 113, 61-567 Poznań - oferta odrzucona

4. 3W Maszyny Budowlane Sp. z o.o. 
   ul. Jana Olbrachta 94A, 01-102 Warszawa - 100,00 pkt.

5. KOMATSU POLAND Sp. z o.o. 
   ul. Trakt Brzeski 72, 05-070 Sulejówek - 81,08 pkt.

6. INTRAC Polska Sp. z o.o.
   ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa - 95,50 pkt

 

                                                                         Kierownik

                                                                   /-/Edward Barski