Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi - archiwum

Raport z oceny ofert

Przetargi | 2008-10-03 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

      RAPORT Z OCENY OFERT
       Komisja Oceniająca zwana dalej Komisją czyli zespołem doradczo-opiniującym, powołana w celu wyłonienia najkorzystniejszych ofert (oferty) składanych w ramach Programu Integracji Społecznej, przedkłada raport z oceny ofert  zatwierdzony przez Wójta Gminy Szydłowo.
     W dniu 22.09.2008 r., godz. 10.00 Komisja - zespół doradczo-opiniujący w składzie: Irena Hinczewska, Barbara Jakubiak, Zdzisław Bialik, Bożena Szczepańska, stosując kryteria formalne, techniczne oraz merytoryczne dokonała oceny oferty i wybrała najkorzystniejszą ofertę.
Ocena oferty i jej wybór odbyła się w trzech etapach:
1). Etap:
Komisja rozpoczęła od sprawdzenia czy oferta spełnia kryteria formalne  i techniczne.
2). Etap:
Komisja wyłoniła jedną ofertę, która spełniła minimalne kryteria formalne i techniczne. Dokonała analizy merytorycznej ofert zgodnie oraz w oparciu o ustalone kryteria oceny merytorycznej.
3). Etap:
Złożona Oferta przez Gimnazjum Publiczne w Szydłowie tj., „Wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, umożliwiający wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych oraz nabywanie nowych umiejętności poprzez zorganizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego” jest korzystna, będzie negocjowana i realizowana.
Procedura kontraktowania usług ma zastosowanie w tym przypadku, ponieważ została złożona jedna oferta.