Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi - archiwum

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do hali sportowej w miejscowości Szydłowo -Zawiadomienie o wyborze oferty

Przetargi | 2008-04-14 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Urząd Gminy Szydłowo

ul. Mazowiecka 61

06-516 Szydłowo

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE*

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Urząd Gminy Szydłowo z siedzibą w 06-516 Szydłowo, ul. Mazowiecka 61 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę i montaż wyposażenia sportowego Hali Sportowej w miejscowości Szydłowo”

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – FHU „Profi-Sport” S.C. z siedzibą w 35-005 Rzeszów, ul. Bardowskiego 1. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 64.454,19 zł brutto, a  w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następującego wykonawcy:

1)    Oferta Wykonawcy – P.P.U.H „Solibar” z siedzibą w Nowa Wieś 36, 63-300 Pleszew . Przedmiotowa oferta została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)  w związku z faktem, że w/w firma nie dostarczyła wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu publicznym.

 

Załączniki