Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi - archiwum

Przebudowa chodnika w m. Lipowiec Kościelny, nr działek 38, 61

Lipowiec Kościelny, dnia 03.04.2008r.

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

O  WARTOŚCI  POWYŻEJ  14.000  EURO

 

 

 

Zamawiający:

Urząd Gminy Lipowiec Kościelny,   06-545 Lipowiec Kościelny,  Lipowiec Kościelny 213,                  woj. mazowieckie,    tel.: (023) 655-50-28 lub 29             fax (023) 655-50-28                                                   e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa chodnika w m. Lipowiec Kościelny, nr działek 38, 61

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W załącznikach do SIWZ

 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 36 miesięcy gwarancji.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, pok. nr 18 w godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku. Korespondencję w sprawie uzyskania specyfikacji można przesłać faxem (023 655-50-28).

 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl

Miejsce realizacji zamówienia: teren Gminy Lipowiec Kościelny.

 

Termin realizacji zamówienia: 15.07.2008r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Zamawiający wymaga aby Wykonawca był uprawniony do występowania w obrocie prawnym i prowadził zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem.

  1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości wystawionej oferty każde oraz dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.

  1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje uzyskane z dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

 

W prowadzonym postępowaniu wadium wynosi 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych)

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

CENA:    waga    100%

 

Oferty należy składać w pokoju nr 1 (sekretariat) w budynku Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym.

 

Termin składania ofert upływa dnia 28-04-2008r. o godz. 11:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28-04-2008r. o godz. 11:15 w sali konferencyjnej (I piętro) – budynek administracyjny Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

P. Andrzej Wójcik – tel.: (023) 655-50-28 lub 29, fax: (023) 655-50-28, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Załączniki