Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi - archiwum

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na remont chodników w miejscowościach: Rudowo i Giżynek

Przetargi | 2010-07-15 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 15.07.2010 r.

 

341 – 13/10

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: przetargu nieograniczonego na Remont chodników w miejscowościach: Rudowo i Giżynek

 

Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia                    o zamówieniu: 151613-2010.        .       

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych            (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na Remont chodników w miejscowościach: Rudowo i Giżynek do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

ROLPOL  Spółka Cywilna P. Ozimkiewicz, B. Chrzanowska

ul. Paderewskiego 8/45, 09 -200 Sierpc

 

Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 254  126,00 zł.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „najniższa cena”.  Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnia warunki udziału w postępowaniu,  a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryterium – „Najniższa cena”

 

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów                  w kryterium

„Najniższa cena”

Łączna punktacja

1

ROLPOL  Spółka Cywilna

P. Ozimkiewicz, B. Chrzanowska

ul. Paderewskiego 8/45, 09 -200 Sierpc

79,73

79,73

2

KAMIBUD Mirosław Warzyński

Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych

ul. M. C. Skłodowskiej 9A, 06- 400 Ciechanów

100,00

100,00

 

W przedmiotowym postępowaniu żaden z wykonawców nie został wykluczony                                               z postępowania nie została też odrzucona żadna oferta.

 

1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzegowo

2. strona internetowa www.strzegowo.pl

3. a/a

               Wójt Gminy Strzegowo

 

 

               /-/ Wiesław Zalewski