Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi - archiwum

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na dostawę energii elektrycznej

Przetargi | 2010-05-19 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 19.05.2010 r.

 

341-9/10

Wszyscy uczestnicy

postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

                W związku z wystąpieniami wykonawców o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), udziela wyjaśnień.

 

Wykonawcy zadali następujące pytania:

 

1.  Umowa, § 6 pkt 1 - w związku z oczekiwaniem Zamawiającego, aby rozlicze­nia za pobraną energię odbywały się zgodnie z okresami rozliczeniowymi wy­noszącymi 1 miesiąc, informujemy, że cyklika okresów rozliczeniowych zależy wyłącznie od OSD. Biorąc pod uwagę taryfę OSD, stosowane przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku okresy rozliczeniowe dla grup taryfo­wych C1x, są dwumiesięczne i sześciomiesięczne. Tym samym Wykonawcy nie będą mogli dokonywać miesięcznych rozliczeń w oparciu o dane rzeczywi­ste w cyklach miesięcznych. Do wyboru pozostaje możliwość rozliczeń pro­gnozowanych, które nie odzwierciedlają rzeczywistego zużycia. W związku z powyższym wnioskujemy aby pozostawić zapis, wskazujący, że rozliczenia będą się odbywały zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD, pozwoli to na rozliczenia według rzeczywistych zużyć.

 

2.           Załącznik nr 2 do umowy - pełnomocnictwo - 2.1. Zakład Wodociągów i Ka­nalizacji w Strzegowie pozycja lp 24 z tabeli - zgodnie z informacją o punkcie poboru SUW w miejscowości Unierzyż, informujemy, że przy mocy zamówio­nej na poziomie 86,6 kW nie ma możliwości zastosowania grupy taryfowej C12a. Zgodnie z taryfą OSD, przy mocy większej od 40 kW dostępne są grupy taryfowe C2x. Wnosimy o dokonanie korekty w w/w zakresie.

 

3.  W załączniku nr 6 do SIWZ - umowy sprzedaży energii elektrycznej § 1pkt.2, znajduje się zapis: „Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zawieranej w jego Imieniu przez Wykonawcę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na podstawie Pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy." wnosimy o zmianę na „Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zawieranej w Imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na podstawie Pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy."

 

4.           W umowie sprzedaży energii elektrycznej § 6 pkt.6, znajduje się zapis; „Strony ustalają następujący sposób rozliczeń. w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin płatności faktury rozliczeniowej przypada na 20 dzień miesiąca kalendarzowego po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Faktury wystawiane są na podmioty-nabywców, o których mowa w § 10 ust. 2 tej umowy." Prosimy o sprecyzowanie czy faktury za energię elektryczną mają być wystawiane w następujący sposób: nabywcą energii jest Urząd Gminy w Strzegowie natomiast punktem odbioru energii ma być kolejno podmiot, o którym mowa załączniku nr 1 do Umowy Sprzedaży, czy też na każdej fakturze nabywcą i punktem poboru energii ma być podmiot, o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy Sprzedaży? W przypadku wymogu wystawienia faktury na każdy podmiot wymieniony w załączniku nr 1 do umowy sprzedaży jako nabywca energii i punkt odbioru energii, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć z każdym podmiotem, odrębna umowę sprzedaży energii elektrycznej.

 

5. W formularzu oferty (załącznik nr 2) znajduję się zapis: „Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.07.2010r. do 31.12.20l0r." w/w termin wejścia w życia umowy nie jest możliwy z uwagi na procedurę zmiany sprzedawcy. Proponujemy zmianę na: „Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 01.07.2010r, nie wcześniej Jednak niż z dniem rozwiązania istniejących umów z dotychczasowym sprzedawcą oraz wejściem w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji, do 31.12.2010r."

 

Ad 1.

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu w projekcie umowy, który dotyczy okresu rozliczenia Wykonawcy z Zamawiającym. Okresem rozliczeniowym będzie okres 2 miesięcy i będzie on zgodny z okresem rozliczeniowym prowadzonym przez lokalnego OSD.

 

Ad.2.

Wykonawca wnosi, aby wskazany w zapytaniu obiekt był rozliczany według taryfy C2x, gdyż zamówiona moc przekracza 40 kW. Zamawiający informuje, że wskazany obiekt był dotychczas rozliczany w taryfie C11 zgodnie z umową nr 2428\2007 z 17.01.2007r. W związku z tym Zamawiający nie ma podstaw do wskazywania taryfy C2x dla tego obiektu w zakresie sprzedaży jak i dystrybucji energii. Jednocześnie Zamawiający stwierdza, że nie jest w stanie na tym etapie określić przyczyn, dlaczego obiekt ten był dotychczas rozliczany taryfie C11 a nie C2x. Poza tym ten obiekt, jak również pozostałe będą rozliczane według taryfy całodobowej, której stawka będzie jednakowa dla wszystkich obiektów. Wszelkie inne wątpliwości w tej kwestii, a w szczególności warunki zawarcia nowej umowy dystrybucyjnej, zostaną wyjaśnione z lokalnym OSD po postępowaniu przetargowym. Ewentualna zmiana taryfy z C11 na C2x w zakresie sprzedaży oraz dystrybucji będzie możliwa dopiero po wyjaśnieniach z lokalnym OSD.

 

Ad. 3

Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu w Umowie Sprzedaży w § 1 pkt. 2 stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ na: „Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zawieranej w imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na podstawie Pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy”, ponieważ jest on tożsamy z dotychczasowym zapisem, a jedynie doprecyzowuje poprzedni zapis.

 

Ad. 4

Zamawiający informuje, że faktury będą wystawiane na Urząd Gminy w Strzegowie, który jest nabywcą energii dla punktów wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy Sprzedaży pkt. 1.1. i 1.2.. Stąd też punktem odbioru energii jest kolejno podmiot, o którym mowa                      w załączniku nr 1 do Umowy Sprzedaży. Natomiast drugim nabywcą jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzegowie, dlatego faktury do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 pkt. 2.1., będą wystawiane na Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

 

Ad. 5

Zamawiający nie zgadza się na zaproponowany zapis, gdyż termin wejścia w życie nowej umowy sprzedażowej od 01.07.2010r. jest możliwy do zrealizowania. Zamawiający wyjaśnia, że aby ta sytuacja mogła mieć miejsce muszą zaistnieć dwa warunki: rozwiązanie dotychczasowych umów do dnia 30.06.2010r. oraz zawarcie nowej umowy dystrybucyjnej do 31.05.2010r. Zamawiający informuje, że Gmina może sama wypowiedzieć umowy                             z dotychczasowym sprzedawcą, tak aby skutecznie zostały rozwiązane do 30.06.2010r.                  W kwestii drugiego warunku Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że wskazany wyżej termin zawarcia nowej umowy dystrybucyjnej jest możliwy do zrealizowania.