Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego wielozadaniowego na rzece Wkrze na odcinku Strzegowo - Unierzyż

Przetargi | 2010-02-05 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo 

Strzegowo: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego wielozadaniowego na rzece Wkrze na odcinku Strzegowo - Unierzyż
Numer ogłoszenia w BZP : 33806 - 2010; data zamieszczenia: 05.02.2010
OGŁOSZENIE O ZA MÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo , Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, faks 023 6794047.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego wielozadaniowego na rzece Wkrze na odcinku Strzegowo - Unierzyż.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika wodnego wielozadaniowego na rzece Wkrze na odcinku Strzegowo - Unierzyż, planowanego do realizacji w obrębach geodezyjnych: Strzegowo - Osada, Strzegowo Wieś, Kuskowo Glinki, Leszczyna i Unierzyż. Dokumentację należy opracować w oparciu o: 1) STUDIUM KONCEPCYJNE ZABUDOWY HYDROTECHNICZNEJ RZEKI WKRY W MIEJSCOWOŚCI STRZEGOWO-UNIERZYŻ Wariant 1, opracowane w 1996 roku., 2) Uchwałę Nr XXXIX/194/1998 Rady Gminy Strzegowo z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegowo, obejmującego obszar projektowanego zbiornika wodnego, 3) Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr 7624/9/2009 z dnia 14.12.2009 r. Ww. opracowania stanowią załączniki do SIWZ. PARAMETRY ZBIORNIKA OKREŚLONE W STUDIUM KONCEPCYJNYM: Planowany do realizacji zbiornik wodny zlokalizowany jest na rzece Wkrze od km 91+700 w miejscowości Unierzyż do km 98+250 w miejscowości Strzegowo, położony w południowej części gminy, na osi północ - południe, po wschodniej stronie drogi krajowej Nr 7 relacji Warszawa - Gdańsk. Powierzchnia planowanego do realizacji zbiornika wynosi około 94,1 ha oraz powierzchnia terenów do podwyższenia wynosi około 49,9 ha. Planuje się wykonanie zbiornika wodnego w oparciu o ziemną zaporę czołową, szerokość korony około 4,0m, wysokość 3,0m oraz budowlę żelbetonową - jaz o świetle 3 x 12,0m, wysokość piętrzenia około h -3,5m, które zostaną zaprojektowane w oparciu o przepływ miarodajny Q - 132 m3/s i przepływ kontrolny Q - 163 m3/s. Planuje się wykonanie małej elektrowni wodnej o mocy około 200 kW we wspólnej grodzy łącznie z jazem na lewym lub prawym brzegu istniejącego koryta rzeki Wkry, zależnie od przyjętej ostatecznie lokalizacji stopnia. Dokumentacja projektowa powinna obejmować również niezbędną przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej oraz projekt budowy elektrowni wodnej. Zamawiający posiada mapy sytuacyjno-wysokościowe w wersji numerycznej w skali 1:1000 dla obszaru opracowania wykonane w 2003 roku. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach niniejszego zamówienia do wykonania niezbędnej aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych. Do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie wszystkich pozwoleń i uzgodnień wymaganych prawem i przepisami, koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę a także przygotowanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko stwierdzonej w pkt VI decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić następujące opracowania w wersji papierowej: - projekt budowlany - 6 egz., - projekt wykonawczy - 6 egz., - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 4 egz., - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 6 egz., - przedmiar robót - 2 egz., - kosztorys inwestorski - 2 egz., - planu zagospodarowania działki z kolorowym rysunkiem, podklejonym na płótnie lub tworzywie sztucznym lub obustronnie zafoliowanym w skali 1:2000. Dodatkowo wszystkie opracowania należy dołączyć w wersji elektronicznej w formatach: *.doc, *.pdf, *.ath, lub innych uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym. 2. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce objęte dokumentacją projektową oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 4 000,00 zł., słownie: cztery tysiące złotych gr. 00/100 przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Strzegowie nr konta 03 8238 0009 0000 0648 2000 0002. W tytule wpłaty należy dokładnie określić jakiego przetargu przelew dotyczy. 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego 06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32 w sekretariacie pok. Nr 1 lub dołączyć do oferty. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy - /o ile było wymagane/; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać należyte wykonanie, w okresie ostatnich trzezch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dokumentacji projektowej budowy co najmniej jednego zbiornika wodnego odpowiadającego swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy wykonawca wykaże wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat, co najmniej jednej dokumentacji projektowej zbiornika wodnego o powierzchni zalewu nie mniejszej niż 30 ha.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszej niż 100 000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strzegowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strzegowie ul. Plac Wolności 32; 06-445 Strzegowo, pok. 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strzegowie ul. Plac Wolności 32; 06-445 Strzegowo pok. 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Załączniki