Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzegowo

Przetargi | 2010-08-12 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 12.08.2010 r.

 

341-19/10

 

Wszyscy uczestnicy

postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzegowo

 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

                W związku z wystąpieniem Wykonawcy o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), udziela wyjaśnień.

 

Wykonawca zadał następujące pytania:

 

Pytanie

l. Zamawiający min. w Załączniku nr 7 do SIWZ "Dokumentacja projektowa część 1” w punkcie 1.9.2 napisał: „... Dopuszcza się demontażu urządzenia spełniające normę PNN-EN 12566:3/2007 o przepustowościach określonych jak w projekcie."

Prosimy zatem o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający opiera się w SIWZ na nieobowiązującej normie PN-EN 12566-3/7 zamiast wskazania aktualnie obowiązującej normy tj.: PN-EN 12566-3+A1:2009 ogłoszonej przez Prezesa PKN w Monitorze Polskim nr 11, poz. 119 z dnia 18 lutego 2010 r.? Dla ułatwienia - patrz link do strony PKN http:/www.pkn.pl\var/resources/ 1/1/812/89_106_WE.pdf Pozycja 255 (PN-EN 12566-3:2007) wyparta przez pozycję 256 (PN-EN 12566-3+A1:2009). Czy błąd poczynił świadomie czy też nie zdając sobie sprawy z tego, że popełniony w postępowaniu błąd może oznaczać poważne kłopoty zarówno dla producentów jak i beneficjentów (głównie samorządów terytorialnych) w rozliczeniu pozyskanych na zadanie funduszy unijnych?

 

Wyjasnienie

Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ „ Dokumentacja projektowa cześć 1" w punkcie 1.9.2 zamieścił normę PN-EN 12566:3/2007. Norma ta obowiązywała w czasie tworzenia dokumentacji projektowej oraz w dniu ogłoszenia o zamówieniu na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzegowo". Normę PN-EN 12566:3/2007 wycofano w dniu 2010-07-30, została zastąpiona tożsamą normą PN-EN 12566-3+A1:2009. Zamawiający dopuszcza montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dopuszczonych do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 roku.

 

Pytanie

3. Czy w przypadku złożenia oferty zawierającej dostawę i montaż oczyszczalni pracujących na bazie osadu czynnego bez złoża biologicznego taka oferta zostanie odrzucona na podstawie niezgodności z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ?

 

Wyjasnienie

Zamawiający określił parametry wymaganych oczyszczalni ścieków (m.in. przepustowość dobowa). Wspomniana w pytaniu pierwszym norma PN EN nie określa szczegółowo sposobu pracy reaktora oczyszczalni. W związku z tym - Zamawiający nie warunkuje tutaj posiadania złoża biologicznego lub też nie posiadania tego złoża przez bioreaktor.

 

 

 

Pytanie

4. Czy Zamawiający dopuszcza montaż urządzeń oczyszczalni biologicznych, w których dla właściwej pracy instalacji oczyszczalni wymagane jest dodawanie bioaktywatorów (użytkownik musi ponosić dodatkowe koszty i pamiętać o regularnym dozowaniu zalecanych preparatów podczas całego okresu eksploatacji)?

 

Wyjasnienie

Zamawiający (przy założeniu spełnienia przez Wykonawcę innych warunków określonych SIWZ oraz Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót) dopuszcza do montażu urządzenia oczyszczalni biologicznej, w której można (lub powinno się) dosypywać tzw. bioaktywator.

 

Pytanie

5. Czy Zamawiający zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ „Dokumentacja projektowa część l” punkt 1.6 dopuszcza jako rozwiązanie równoważne, zastosowanie w trakcie realizacji inwestycji bioreaktorów pracujących na bazie niskoobciążonego osadu czynnego stabilizowanego w warunkach tlenowych, wspomaganego przez zanurzone złoże biologiczne, które zgodnie z prawem budowlanym legitymują się znakiem CE wydanym przez jednostkę notyfikowaną w Unii Europejskiej oraz posiada deklarację zgodności potwierdzającą osiągnięte parametry oczyszczonych ścieków wyniku badań laboratoryjnych zgodnie z normą PN EN 12566-3:2005+A1:2009 ogłoszoną przez Prezesa PKN w Monitorze Polskim nr 11, poz. 119 z dnia 18 lutego 2010 r. a zbudowane z poliestrów wzmocnionych włóknem szklanym o wytrzymałości na nacisk powyżej 55kN/m2? Nadmienić należy, że zbiorniki te, ze względu na swoje parametry wytrzymałościowe można bez przeszkód instalować na dowolnej głębokości a pożądane procesy technologiczne w proponowanych oczyszczalniach odbywałyby się w jednym zbiorniku. Urządzenie jest całkowicie bezobsługowe.

 

Wyjaśnienie

Zamawiający nie warunkuje tutaj objętości poszczególnych komór ani też rodzaju materiału,                        z jakiego wykonana jest oczyszczalnia. Ewentualne udowodnienie równoważności leży po stronie oferenta - musi on w takim przypadku dołączyć do oferty karty katalogowe, opisy proponowanych rozwiązań technicznych itp., za pomocą których Zamawiający będzie mógł ocenić równoważność (lub nie) proponowanych rozwiązań technicznych.

 

 

 

              Wójt Gminy Strzegowo

 

 

               /-/ Wiesław Zalewski