Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09”

Przetargi | 2010-08-11 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 11.08.2010 r.

 

 

341 – 18/10

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: przetargu nieograniczonego na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania:

„Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09”.

 

Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia                        o zamówieniu: 195185-2010.       

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych            (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00                           do km 1+790,09” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Usługi Projektowe – Andrzej Dusiński  ul. Warszawska 1 lok. 19, 06-500 Mława

Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 24 888,00  zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „najniższa cena”.  Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnia warunki udziału w postępowaniu,  a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -   Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

 

Do oceny ofert zastosowano kryterium – „Najniższa cena”

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów                  w kryterium

„Najniższa cena”

Łączna punktacja

1

Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Ostrołęce

ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka

42,95

42,95

2

Usługi Projektowe – Andrzej Dusiński

ul. Warszawska 1 lok. 19, 06-500 Mława

100,00

100,00

3

Usługi Inżynierskie Roboty Drogowe Jan Budziński ul. 22 lipca 39, 11-015 Olsztynek

55,31

55,31

 

W przedmiotowym postępowaniu żaden z wykonawców nie został wykluczony                                               z postępowania, nie została też odrzucona żadna oferta.

 

1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzegowo

2. strona internetowa www.strzegowo.pl

3. a/a

               Wójt Gminy Strzegowo

 

 

               /-/ Wiesław Zalewski