Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Komunikaty

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wniosku w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

Komunikaty | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 04.08.2010r.

 

Nr 7331/30-3/2010

 

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

Wójta Gminy Strzegowo

o wniosku w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

 

 

 

              Zgodnie z art. 21 ust.2  pkt  10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 09.07.2010 roku wpłynął wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji, polegającej na rozbudowie istniejącej fermy drobiu o 210 tyś. szt/cykl brojlerów - siedem budynków kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą , przewidzianej do realizacji na terenie istniejącej Fermy Drobiu w miejscowości Mdzewo, w granicach działki nr 41/2 obręb Mdzewo.

 

 

Z materiałami w sprawie oraz treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Strzegowie (pok. Nr 15) w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:                                        

  - zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzegowie,

  - ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organu prowadzącego 

     poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń,

  - przekazanie informacji Sołtysowi sołectwa Mdzewo i Dalnia, celem podania do publicznej

    wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń.