Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na budowę i przebudowę obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09

Przetargi | 2010-08-04 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 04.08.2010 r.

 

341 – 16/10

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: przetargu nieograniczonego na „  Budowę i przebudowę obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem  odwodnienia na   odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09”.

 

 

Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia   o zamówieniu: 168841-2010.       

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych            (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na budowę i przebudowę obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09 do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 3 497 847,82 zł.

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „najniższa cena”.  Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnia warunki udziału w postępowaniu,  a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryterium – „Najniższa cena”

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów                  w kryterium

„Najniższa cena”

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

100

100

2

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków

86,05

86,05

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych

„PRDI” S.A

ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława

82,23

82,23

4

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

„WAPNOPOL” Sp. z o.o.

ul.  Młodzieżowa 3/32, 09- 100 Płońsk

------------

------------------

 

1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzegowo

2. strona internetowa www.strzegowo.pl

3. a/a                                                                                                                   Wójt Gminy Strzegowo

 

 

               /-/ Wiesław Zalewski