Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Stara Sławogóra gm. Szydłowo

Przetargi | 2010-07-26 | Publikujący: Urząd Gminy Szydłowo

Wójt Gminy Szydłowo ogłasza

 

                             Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

                              niezabudowanej nieruchomości położonej

                                   we wsi Stara Sławogóra gm. Szydłowo

        

1.     Działka Nr 208/1 o pow. 0,1603ha, cena wywoławcza 15.757zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczone będą koszty podziału i wyceny przedmiotowej działki.

     Nieruchomość niezabudowana oznaczona w planie zagospodarowania  przestrzennym symbolem 1 RM – Teren pod zabudowę zagrodową. Otoczona jest drogami o nawierzchni asfaltowej. Wzdłuż obu dróg biegnie napowietrzna linia elektryczna oraz ułożony jest wodociąg wiejski. Działka nie jest ogrodzona.

Posiada Księgę Wieczystą KW PL1M/00016793/2.

Wadium w wysokości 1580 zł należy wpłacić do 23.08.2010 roku do godz. 13,00 tj. na trzy dni przed planowanym przetargiem w kasie Urzędu Gminy w Szydłowie lub na konto Urzędu Gminy Nr konta 48 8225 1022 2003 0030 0012 0012 Bank Spółdzielczy w Mławie o/ Szydłowo.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.08. 2010 r. o godz. 10,00 w lokalu Urzędu Gminy w Szydłowie.

Jeżeli w wyniku wygranego przetargu osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia umowy sprzedaży, Urząd Gminy odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy w Szydłowie pokój Nr 3 lub telefonicznie 023 6554019.