Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Moje Boisko Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Niedzborzu

Przetargi | 2010-07-23 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 23.07.2010 r.

 

341 – 15/10

Wykonawcy którzy złożyli ofertę

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 341- 15/10. Nazwa zadania: Moje Boisko Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Niedzborzu

Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia o zamówieniu: 182842-2010.       

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na zadanie: Moje Boisko Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) w Niedzborzu do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Konsorcjum:

1.    Przedsiębiorstwo BUDO-LAND Zygmunt Antoni Guzik, Piotr Krupiński, Elżbieta Perkowska Sp. j.

06-400 Ciechanów, ul. Śmiecińska 9

2.  Zygmunt Antoni Guzik, Zakład Usługowy Z.A. Guzik, ul. Juranda 8, 06-400 Ciechanów

Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 965800,56 zł.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „najniższa cena”.  Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnia warunki udziału w postępowaniu,  a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryterium – „Najniższa cena”

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów                  w kryterium

„Najniższa cena”

Łączna punktacja

1

Konsorcjum Lider – METALTECH - PIASECKI SP.J w Czosnowie, Oddział w Ciechanowie ul. Niechodzka 13, 06-400 Ciechanów

Partner – ELASTIC LINE Sp. z o.o. w Swarzędzu ul. Rutkowskiego 21 62-020 Swarzędz

58,89

58,89

2

PANORAMA II Sp. z o.o. ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia

69,65

69,65

3

Firma Kaszub Dariusz Kaszuba

ul. Rzemieślnicza 3, 83 – 307 Kiełpino- Leszno

87,80

87,80

4

Konsorcjum

Lider: GKL Grzegorz Kopiczyński, ul. Jagiellońska 4, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Partner konsorcjum:

Activa Longin Witkowski

ul. Narutowicza 53 lok. 6 90-130 Łódź

77,56

77,56

5

GARDENIA SPORT Sp. z o.o., ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa

55,56

55,56

6

Firma Ogrodnicza Leśniewscy – Architektura Zieleni ul. Czerwonego Krzyża 6, 22-100 Chełm

77,84

77,84

7

Media Stadion Sp. z o.o. ul. Białowieska 2  71-010 Szczecin

89,07

89,07

8

POLCOURT Spółka Akcyjna,  ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7 01-510 Warszawa

74,11

74,11

9

Konsorcjum:

1. Przedsiębiorstwo BUDO –LAND Zygmunt Antoni Guzik, Piotr Krupiński, Elżbieta Perkowska Sp. j.

06-400 Ciechanów, ul. Śmiecińska 9

2.  Zygmunt Antoni Guzik, Zakład Usługowy Z.A. Guzik, ul. Juranda 8, 06-400 Ciechanów

100,00

100,00

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że z wybranymi wykonawcami umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 02.08.2010 r.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzegowo

2. strona internetowa www.strzegowo.pl

3. a/a

             Wójt Gminy Strzegowo

 

 

               /-/ Wiesław Zalewski