Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09

Przetargi | 2010-07-21 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 195185 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegowo , Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, tel. 023 6794047, faks 023 6794047.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Nadzór inwestorski obejmuje branże: drogową i instalacyjną w zakresie sieci kanalizacyjnych. Zakres nadzorowanych robót: 1/ Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy D: Droga gminna, klasa techniczna drogi - D, prędkość projektowa - V = 50 km/h, szerokość pasa drogowego - 12,60 - 15,00 m, szerokość pasa ruchu - 3,50 m, ilość pasów ruchu - 2, szerokość chodnika - 1,5 m (dwustronny), szerokość ścieżki rowerowej - 1,5 m, obciążenie nawierzchni - 100 kN, spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny 2%, w km 0+000 - 1+790,09, konstrukcja jezdni: w km od km 0+114 do km 0+894,40 i od km 0+917,90 do km 1+788,20: a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej wg PN-EN13108-1 gr. 5 cm, b) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej wg PN-EN13108-1 gr. 7 cm, c) stabilizacja gruntu cementem o wytrzymałości Rm=5MPa gr. 20 cm, d) warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm, konstrukcja poszerzenia lewostronnego jezdni: w km od km 0+002,80 do km 0+114,00: a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej wg PN-EN13108-1 gr. 5 cm, b) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej wg PN-EN13108-1 gr. 7 cm, c) stabilizacja gruntu cementem o wytrzymałości Rm=5MPa gr. 20 cm, d) warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm., konstrukcja chodnika i ścieżki rowerowej: a) kostka brukowa gr. 6 cm, b) podsypka piaskowa gr. 3 cm, c) warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm, konstrukcja zjazdów: a) kostka brukowa gr. 8 cm, b) podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 5 cm, c) warstwa tłucznia gr. 20 cm. Technologia robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu, transportu, obmiarów, badań laboratoryjnych, warunków odbioru przedstawiono w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 2/ Warunki gruntowo-wodne: Poziom wody gruntowej ok. 2,5 m poniżej terenu, przyległe grunty przepuszczalne (żwiry, piaski). Odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni oraz chodników zostanie zaprojektowane w formie kanalizacji deszczowej. 3/ Przebieg dróg w planie: Istniejący pas drogowy o zmiennej szerokości od 12,60 - 15,00 m całkowicie przeznaczony do lokalnego zaopatrzenia mieszkańców oraz indywidualnego ruchu drogowego. Droga gminna: Przewidziany do budowy odcinek o przekroju jednojezdniowym, dwupasmowym zaopatrzonym w obustronne chodniki oraz jednostronną ścieżkę rowerową stanowiącym drogę gminną - obwodnicy Północnej w miejscowości Strzegowo. Na projektowanym odcinku są założone łuki poziome o promieniach 15, 100 i 150 m połączone prostymi przejściowymi i odcinkami prostymi. 4/ Układ wysokościowy drogi: Projektowana niweleta drogi na budowanym odcinku drogi gminnej - obwodnicy Północnej w miejscowości Strzegowo uwzględnia ustalenia wynikające z: - przyjętej technologii konstrukcji istniejącej jezdni do obciążenia 100 kN/oś, - zapewnienia niezbędnych warunków na utrzymanie drogi klasy D zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.(Dz. U. Nr 43, poz. 430). Projektowana niweleta drogi jest efektem zaprojektowania przebiegu zgodnie z konfiguracją terenu z uwzględnieniem właściwych spadków podłużnych 5/Odwodnienie: Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano w formie kanalizacji deszczowej. Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC Ø 300 mm o spadku i = 3 promile ze studniami rewizyjnymi z elementów żelbetowych Ø 1200 mm. Z nawierzchni jezdni oraz chodników wody opadowe spływać będą do wpustów ulicznych wg. KPED 02.13, a z nich poprzez przykanaliki z PVC 200 mm do studni rewizyjnych. Na początku opracowania w ul. Słowackiego zakłada się połączenie projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącą za pomocą rury PVC Ø 300 mm. 6/ Kanalizacja sanitarna: Kanalizację sanitarną zaprojektowano w formie sieci z rur PVC Ø 200 mm o spadku i = 0,5 % ze studniami rewizyjnymi z elementów żelbetowych Ø 1200 mm. Ponieważ nie istnieje zabudowa przyłączenia nie są projektowane. Odprowadzenie z sieci projektuje się do granicy pasa drogowego na wysokości działki o nr ewidencyjnym 344/3 rurą PVC Ø 200 mm. 7/ Roboty ziemne: Przewidywane roboty ziemne wynikają z potrzeby dostosowania przekroju projektowanej drogi do parametrów drogi lokalnej. Zgodnie z norma PN-02205 Roboty ziemne i specyfikacja techniczna górna warstwę nasypów należy wykonać z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego uzyskanego z wykopu lub dokopu. 8/ Urządzenia ograniczające uciążliwość rozbudowywanej drogi na środowisko: Projektowane urządzenia ograniczające uciążliwość przedmiotowego przedsięwzięcia drogowego na środowisko nie występują. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określają dołączone do SIWZ: - przedmiar robót, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - projekty budowlano-wykonawczy. 2. Do obowiązków Wykonawcy (inspektora nadzoru inwestorskiego) należeć będzie w szczególności: a) przekazanie wykonawcy robót budowlanych, w imieniu Zamawiającego, placu budowy, b) reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, c) sprawdzanie jakości wykonywanych robot i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegnie wbudowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, d) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia, e) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, f) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych, g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, h) kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z przedłożonym przez Wykonawcę i uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramem robót, i) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót. j) sporządzanie protokołów konieczności - jeżeli wystąpi taka potrzeba, k) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy niezbędnych do odbioru, l) pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Zamawiającego - niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, m) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn, n) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej, o) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej umowie zapewnienie uprawnionego zastępstwa. 3. Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.). 4. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego. 5. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.): - uprawnienia budowlane do kierowania (sprawowania nadzoru inwestorskiego) robotami budowlanymi w specjalności drogowej, - uprawnienia budowlane do kierowania (sprawowania nadzoru inwestorskiego) robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych. Uprawnienia budowlane odpowiadające powyższym uprawnieniom, a nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów będą traktowane na równi z uprawnieniami określonymi w warunku. Kwalifikacje zawodowe nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą uznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, - oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca powinien złożyć również następujące dokumenty: 1) formularz oferty, 2) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y którym udzielono pełnomocnictwa, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa lub notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 1/ ulegnie zmianie termin zakończenia zadania: Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09 określony w umowie z wykonawcą robót budowlanych, nad którym pełniony będzie przedmiotowy nadzór inwestorski - zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, 2/ zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin realizacji zamówienia, 3/ zmiana osób wskazanych w umowie występujących zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawcy nastąpi wyłącznie w przypadkach pisemnie uzasadnionych. Zamawiający przewiduje także możliwość zmian umowy a w szczególności terminu realizacji zamówienia w przypadku jeżeli brak wprowadzenia takich zmian skutkować będzie ograniczeniem, wstrzymaniem lub utratą dofinansowania na cel będący przedmiotem umowy, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strzegowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strzegowie ul. Plac Wolności 32; 06-445 Strzegowo, pok. 14..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strzegowie ul. Plac Wolności 32; 06-445 Strzegowo pok. 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Załączniki