Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Komunikaty

Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o wszczęciu postępowania

Komunikaty | 2010-07-13 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo dnia 12.07.2010r.

Nr 7624/11-3/2010

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

Wójta Gminy Strzegowo

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a

 

Na podstawie  art. 73 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz  art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. zawiadamia się, że w dniu 12.07.2010 roku

 

zostało wszczęte na żądanie wnioskodawcy:       Andrzej Goździkowski  

                                                                         ul. Raciążska 60

                                                                         06-540 Radzanów

 

z dnia 25.06.2010 roku, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie fermy drobiu o obsadzie 39 000 szt. kur niosek, składającej się z 4 budynków kurników o obsadzie 9 750 szt. kur niosek w każdym, budynku socjalnego oraz stacji gazu propan-butan (8 x 6400l), przewidzianego do realizacji na dz. nr 252 obrębu Chądzyny Krusze  gm. Strzegowo.

 

Informuję o uprawnieniach stron postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą składać wyjaśnienia, wnioski oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Strzegowo, pokój nr 15, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

 

Niniejszy wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przesłano do organów opiniujących w zakresie  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalenia ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 w/w ustawy, niniejszą informację o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzegowo.

           

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca.
  2. Strony postępowania.
  3. A/a.