Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - na przebudowę i remont dróg gminnych: Rydzyn Szlachecki - Mączewo, Drogiszka, Niedzbórz, Chądzyny Kuski - Chądzyny Las, Budy Wolińskie, Kowalewko, Mdzewko, Maryśka Nowa

Przetargi | 2010-07-13 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 13.07.2010 r.

341 – 14/10

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: przetargu nieograniczonego na przebudowę i remont dróg gminnych: Rydzyn Szlachecki - Mączewo, Drogiszka, Niedzbórz, Chądzyny Kuski - Chądzyny Las, Budy Wolińskie, Kowalewko, Mdzewko, Maryśka Nowa

 

Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia                       o zamówieniu: 164115-2010.       

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych            (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Gmina Strzegowo informuje, że w prowadzonym postępowaniu na przebudowę i remont dróg gminnych: Rydzyn Szlachecki - Mączewo, Drogiszka, Niedzbórz, Chądzyny Kuski - Chądzyny Las, Budy Wolińskie, Kowalewko, Mdzewko, Maryśka Nowa do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych„PRDI” S.A

ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława

 

Cena z VAT wybranej oferty wynosi: 1 013 733,75 zł.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „najniższa cena”.  Wykonawca, którego oferta została wybrana spełnia warunki udziału w postępowaniu,  a oferta nie podlega odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

 

Wykaz i punktacja przyznana ofertom:

Do oceny ofert zastosowano kryterium – „Najniższa cena”

Numer oferty

Nazwa firm,  siedziba i adres wykonawców

Liczba punktów                  w kryterium

„Najniższa cena”

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I”

Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski,

Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna

ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka

77,84

77,84

2

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

„WAPNOPOL” Sp. z o.o.

ul  Młodzieżowa 3/32, 09- 100 Płońsk

------------

--------------

3

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” S.A

ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława

 

100,00

100,00

 

 

1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzegowo

2. strona internetowa www.strzegowo.pl

3. a/a

               Wójt Gminy Strzegowo

 

 

               /-/ Wiesław Zalewski