Bazagmin.pl
 

Powiat mławski

Przetargi

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - do przetargu na budowę i przebudowę obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09

Przetargi | 2010-07-08 | Publikujący: Urząd Gminy Strzegowo

Strzegowo 08.07.2010 r.

Zamawiający

Gmina Strzegowo

06-445 Strzegowo ul. Plac Wolności 32

341-16/10

Wszyscy uczestnicy

postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia na  odcinku od km 0+000,00 do km 1+790,09

 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

                W związku z wystąpieniem wykonawcy o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), udziela wyjaśnień.

Wykonawca zadał następujące pytania:

1.   Co mieści się w określeniu „inne czynniki nie wymienione w kosztorysie ofertowym a niezbędne do wykonania zadania”  - przedostatnie  zdanie pkt. 1 formularza oferty?  Czy zgodnie z tym  zapisem na wykonawcy ciąży obowiązek wykonania robót wykraczających poza projekt budowlany?

2. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju kostki brukowej jaka ma być zastosowana na chodniku, a jaka na ścieżce rowerowej, czy chodnik z kostki fazowanej a ścieżka z kostki bez fazowej oraz w jakim kolorze nawierzchnia ścieżki rowerowej?

3. W pozycji 12 przedmiaru robót zostało ujęte przestawienie ogrodzeń. Prosimy o wyjaśnienie jaki jest to rodzaj ogrodzenia i w jakiej formie ma być ono przestawione, czy w 100% materiał z rozbiórki, lub z nowego materiału oraz sposób posadowienia ogrodzenia, czy na cokole, czy też na słupkach obetonowanych w gruncie?

4. Prosimy o wyrażenie zgody na zamianę rur betonowych o średnicy 60 i 80 cm pod przepusty  na rury z tworzywa sztucznego PVC SN 8 co pozwoli na szybsze oraz dokładniejsze wykonanie robót.

5. Prosimy o uściślenie zastosowania rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej na wykonanie poszczególnych warstw nawierzchni, czy ma być wg normy PN czy EN?

6. Czy jest opracowana dokumentacja geologiczna gruntów znajdujących się pod projektowana drogą, gdyż wiąże się ze sposobem wykonania podbudowy.

7. Prosimy o uściślenie zapisu w pozycji 34 przedmiaru, czy podbudowa wykonana z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa ma być wykonana na miejscu z zastosowaniem gruntofrezarek czy też z materiału dowiezionego z wytwórni?

8. Czy Wykonawca ponosi wszelkie opłaty związane z uzgodnieniem projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zajęciem pasa drogowego w obrębie drogi krajowej Nr 7?

 

Odpowiedzi

Ad.1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Jeżeli                           w kosztorysie ofertowym będą pominięte pewne elementy robót ujęte w projekcie budowlano-wykonawczym nie zwalnia to wykonawcy z obowiązku ich wykonania                            w ramach ceny ryczałtowej podanej w ofercie.

W określeniu „inne czynniki” mieszczą się koszty związane z wykonaniem zamówienia, nie ujęte w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania                   i odbioru robót czy w kosztorysie ofertowym, a niezbędne do wykonania zadania np.: opłaty związane z uzgodnieniem projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zajęciem pasa drogowego.

Zgodnie z zapisem „inne czynniki nie wymienione w kosztorysie ofertowym a niezbędne do wykonania zadania”, na wykonawcy nie ciąży obowiązek wykonania robót budowlanych wykraczających poza projekt budowlany.

 

Ad.2 Ścieżka rowerowa i zjazdy są koloru czerwonego, natomiast chodnik koloru grafitowego. Projektowana kostka jest bez fazowa.

 

Ad.3 W pozycji 12 przedmiaru przestawienie ogrodzenia polega na rozebraniu istniejącego ogrodzenie na cokole betonowym z rurek stalowych wraz z siatką oraz ustawienie go na nowo z nowego materiału wraz z cokołem.

 

Ad.4 Wyrażamy zgodę na zastąpienie rur betonowych o średnicy 60 i 80 cm pod przepustami rurami  o tych samych średnicach z tworzywa sztucznego PVC SN 8.

 

Ad. 5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych należy wykonać zgodnie z normą               PN-EN 13108-1.

 

Ad. 6 Badań geotechnicznych nie wykonano, bazowano na danych którymi posługiwano się przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej w tym rejonie.  W zależności od okresu w jakim będą wykonywane roboty ziemne może wystąpić konieczność odwodnienia wykopów. Ewentualne koszty odwodnienia należy wliczyć w ceny jednostkowe robót ziemnych. Cena ryczałtowa podana w ofercie musi zawierać ewentualne koszty odwodnienia wykopów.

 

Ad. 7 W pozycji 34 przedmiaru stabilizacja gruntu cementem o RM=5 MPa musi być wykonana z materiału dowiezionego z wytwórni lub sprzętem specjalistycznym tzw. recyklerem (nie dopuszcza się wykonania gruntofrezarką).

 

Ad.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z oznakowaniem robót, uzgodnieniem projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zajęciem pasa drogowego w obrębie drogi krajowej Nr 7.

 

 

               Wójt Gminy Strzegowo

 

               /-/ Wiesław Zalewski